HS1724 Anläggningsteknik 7,5 hp

Civil Engineering

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

 • Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Beskriva mineral, berg- och jordarter i Sverige
 • Förstå olika jordmaterials tekniska egenskaper och funktion i samband med grundläggning av byggnader och anläggningar
 • Ha grundläggande kunskaper om grundvatten
 • Redogöra för olika grundläggningstekniker för byggnadsverk
 • Ha en förståelse för vilka förutsättningar som krävs för de vanligast förekommande slagen av mark- och anläggningsarbeten
 • Redogöra för en vägkropps dimensionering och materialbyggnad
 • ha kunskap om lokalt omhändertagande av dagvatten
 • ha kunskap om markprojektering, ytskikt och marknivellering

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Sveriges geologi, mineraler och bergarter, jord och bergs tekniska egenskaper, grundvatten, grundläggningsteknik, geotekniska undersökningar
 • Schaktning, fyllning, förstärkning, överbyggnader och  höjdsättning för vegetations- och hårdgjorda ytor, beläggningar
 • Vägs geometriska linjeföring i plan och profil, vägkroppsdimensionering, hållfasthet och klassning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav för programmet

Litteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 3,0 hp), betygsskala: P/F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.