Hoppa till huvudinnehållet

HS1724 Anläggningsteknik 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan HS1724 (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Sveriges geologi, mineraler och bergarter, jord och bergs tekniska egenskaper, grundvatten, grundläggningsteknik, geotekniska undersökningar
 • Schaktning, fyllning, förstärkning, överbyggnader och  höjdsättning för vegetations- och hårdgjorda ytor, beläggningar
 • Vägs geometriska linjeföring i plan och profil, vägkroppsdimensionering, hållfasthet och klassning

Lärandemål

 • Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • Beskriva mineral, berg- och jordarter i Sverige
 • Förstå olika jordmaterials tekniska egenskaper och funktion i samband med grundläggning av byggnader och anläggningar
 • Ha grundläggande kunskaper om grundvatten
 • Redogöra för olika grundläggningstekniker för byggnadsverk
 • Ha en förståelse för vilka förutsättningar som krävs för de vanligast förekommande slagen av mark- och anläggningsarbeten
 • Redogöra för en vägkropps dimensionering och materialbyggnad
 • ha kunskap om lokalt omhändertagande av dagvatten
 • ha kunskap om markprojektering, ytskikt och marknivellering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt särskilda behörighetskrav för programmet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp), betygsskala A-F
Godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 3,0 hp), betygsskala: P/F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johan Silfwerbrand

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1724

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)