HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp

Building Production and Leadership

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TBYPH2 för programstuderande

HT18 TBYPH2 för programstuderande

Lärandemål

 • kunskaper om ledarskap i byggverksamhet  
 • förståelse för innebörden i ett ledarskap
 • goda kunskaper om entrepenadjuridik och förmåga att självständigt lösa tvister mellan parterna i en byggprocess
 • kunskap om arbetsmiljö på byggarbetsplatsen
 • färdigheter i att ta fram APD-planer och arbetsmiljöplaner
 • kunskaper i grundläggande bygglogistik
 • kunskaper om tidsplaner
 • kunna upprätta måttsatta arbetsritningar 

·         kunna beakta byggproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Ledarskap
 • Miljö
 • Logistik
 • Planeringsverktyg
 • Tidsplaner
 • Byggjuridik
 • Arbetsmiljö

Kursupplägg

Arbetsformerna är föreläsningar och obligatoriska övningar.

Behörighet

AF1731 Byggteknik 1

AF1722 Byggprocessen

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och vertyg
HS1721 Husbyggnad

Litteratur

Hebert, Sten; Miljöfrågan inom byggsektorn
Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se
Wilke, Claes-Göran: Chef eller ledare? kompendium i ledarskap

Utdelat studiematerial i bygglogistik, juridiska lagar och förordningar

Examination

 • PROB - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TENB - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig tentamen samt övningsuppgift som består av två delmoment.

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen, godkänd övningsuppgift samt dokumenterad närvaro vid obligatoriska moment.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.