Hoppa till huvudinnehållet

HS1725 Byggproduktion och ledarskap 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan HS1725 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Ledarskap
 • Miljö- och arbetsmiljöfrågor
 • Logistik
 • Entrepenadjuridik
 • Planering och tidplaner
 • Tidsplaner

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för grundläggande begrepp inom logistik för byggproduktionsskedet
 • Genomföra mängdavtagning samt tid- och resursplanering av ett byggprojekt
 • Redogöra för olika ledarstilar
 • Lösa enklare juridiska tvister mellan parterna i en byggprocess
 • Beskriva och analysera olika entreprenad-, ersättnings- och upphandlingsformer
 • Upprätta APD-planer och arbetsmiljöplaner
 • Redogöra för miljöeffekter och –risker kopplade till byggproduktion
 • Följa miljöföreskrifter vid planerandet av en byggproduktion
 • Beskriva miljötekniska aspekter och miljöprofilerad teknik vid byggproduktion
 • Beskriva arbetsförhållanden på byggarbetsplatser
 • Beskriva byggsektorns miljöpåverkan och hur den kan minimeras

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROB - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen samt övningsuppgift som består av två delmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Helgesson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1725

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)