HS1731 Byggprocessen 7,5 hp

The Building Process

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 TBYPH1 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51712

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Magnus Helgesson <magnus.helgesson@byv.kth.se>

 • Lärare

  Magnus Helgesson <magnus.helgesson@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TBYPH årskurs 1

Lärandemål

Målformulering för betyget E:

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur byggprocessen fungerar – från översiktsplan till detaljplan inklusive de regler som styr byggandet i en kommun, hur ett bygglovsärende hanteras inkl de regler som är förenat med den kvalitetsansvariges roll
 • redogöra för byggherre- och entreprenörsrollen, olika ersättningsformer och entreprenadformer samt de entreprenadavtal som reglerar förhållandet mellan olika parter på byggmarknaden
 • förstå byggföretagets roll i samhället och arbete i byggprocessen
 • förstå samhällets organisation av byggandet med gällande bygglagstiftning, miljölagstiftning och andra allmänna miljöfrågor som berör byggandet
 • arbetsmiljö i byggprocessen
 • upprätta en APD-plan digitalt
 • beskriva olika styrmetoder under ett byggprojekt
 • göra en enkel tidplan samt produktionsplan

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande begrepp i byggprocessen, hur ett byggprojekt startar, programskedets olika delar
 • Projektering och upphandling av entreprenader
 • Hur produktionen genomförs med dess olika yrkesroller
 • Förvaltningens olika objekt, bostadsrätt till kommersiella fastigheter
 • Produktionsstyrning

Kursupplägg

Arbetsformerna är föreläsningar och obligatoriska övningar.

Behörighet

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg

Litteratur

Nordstrand, U: Byggprocessen (Liber)
Diverse kopierat material

Examination

 • PROA - Projektuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • TENC - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEND - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

godkänd projektuppgift (PROA, 1,0 hp) betygsskala:P/F
godkänd skriftlig tentamen (TENC, 2,5 hp) betygsskala: A-F
godkänd skriftlig tentamen (TEND, 4,0 hp) betygsskala: A-F
samt dokumenterad närvaro vid obligatoriska moment

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Examinator

Johan Silfwerbrand <johan.silfwerbrand@byv.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.