HS1731 Byggprocessen 7,5 hp

The Building Process

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundläggande begrepp i byggprocessen, hur ett byggprojekt startar, programskedets olika delar
 • Projektering och upphandling av entreprenader
 • Hur produktionen genomförs med dess olika yrkesroller
 • Förvaltningens olika objekt, bostadsrätt till kommersiella fastigheter
 • Produktionsstyrning

Lärandemål *

Målformulering för betyget E:

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur byggprocessen fungerar – från översiktsplan till detaljplan inklusive de regler som styr byggandet i en kommun, hur ett bygglovsärende hanteras inkl de regler som är förenat med den kvalitetsansvariges roll
 • redogöra för byggherre- och entreprenörsrollen, olika ersättningsformer och entreprenadformer samt de entreprenadavtal som reglerar förhållandet mellan olika parter på byggmarknaden
 • förstå byggföretagets roll i samhället och arbete i byggprocessen
 • förstå samhällets organisation av byggandet med gällande bygglagstiftning, miljölagstiftning och andra allmänna miljöfrågor som berör byggandet
 • arbetsmiljö i byggprocessen
 • upprätta en APD-plan digitalt
 • beskriva olika styrmetoder under ett byggprojekt
 • göra en enkel tidplan samt produktionsplan

Kursupplägg

Arbetsformerna är föreläsningar och obligatoriska övningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

Rekommenderade förkunskaper

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nordstrand, U: Byggprocessen (Liber)
Diverse kopierat material

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PROA - Projektuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENC - Tentamen, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEND - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

godkänd projektuppgift (PROA, 1,0 hp) betygsskala:P/F
godkänd skriftlig tentamen (TENC, 2,5 hp) betygsskala: A-F
godkänd skriftlig tentamen (TEND, 4,0 hp) betygsskala: A-F
samt dokumenterad närvaro vid obligatoriska moment

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johan Silfwerbrand

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1731

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Helgesson (magnus.helgesson@byv.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.