HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp

Project Building and Installations

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TBYPH1 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 TBYPH1 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60261

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Alicja Tykocka Ström <alicja.tykocka-strom@byv.kth.se>

 • Målgrupp

  Obligatorisk för TBYPH årskurs 1

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • medverka i projektering av fastighetstekniska installationer
 • välja installationer som levererar ett gott och energieffektivt inomhusklimat
 • hantera elsäkerheten i byggnader
 • leda samordningen mellan byggprocessens olika aktörer
 • identifiera, och därmed eliminera, kritiska delar i ett byggprojekt
 • Beakta projektering av fastighetstekniska installationerna ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar teoretisk och praktisk utbildning i fastighetstekniska installationer, dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid beräkningar. I projektmomentet ingår att mängdberäkna dels en del av ett luftbehandlingssystem, dels av ett rörsystem samt en projekteringsuppgift att med digitalt ritverktyg samordna installationer i ett kritiskt avsnitt i en byggnad. Kursen omfattar tre huvudmoment; luftbehandlingssystem, rörinstallationer och elinstallationer.

Kursen omfattar:

 • inomhusklimat och termisk komfort
 • uppvärmning av byggnader, värmeöverföring och värmeåtervinning
 • mollierdiagrammet för fuktig luft
 • värmepumpar och solkollektorer
 • komfortkyla
 • de vanligaste luftbehandlingssystemen
 • förekommande vatten- och avloppssystem
 • styr- och reglersystem
 • elinstallationer och elsäkerhet
 • projekterings- och installationsskedena
 • ritningsläsning, installationsritningar
 • driftsättning, funktionskontroll, besiktning och överlämnande av installation
 • lagar och förordningar inom installationsområdet
 • organiserandet av installationssamordning

Kursupplägg

Kursen genomförs dels med teoretiska föreläsningar, dels med praktiska moment som ritningsläsning, komponentförevisningar, mängdberäkningar, digital projekterings-/rituppgift samt obligatoriska studiebesök.

Behörighet

Studerande i åk 3 på högskoleingenjörsprogrammen Byggteknik och design eller Teknik och ekonomi med inriktning Byggteknik och design

AF1733 Byggteknik 3, byggfysik och materiallära
eller motsvarande kurser

Studerande i åk 1 på högskoleprogrammet Byggproduktion

HS1730 Byggfysik med byggmateriallära
eller motsvarande kurser

Litteratur

Warfinge, C/Dahlbom, M: Projektering av VVS-installationer
EUU: Elsäkerhetshandboken

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och en projektuppgift. Projektuppgiften består av tre delmoment och tre obligatoriska studiebesök.

Krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänd projektuppgift.
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Examinator

Teresa Isaksson <teresa.isaksson@byv.kth.se>

Övrig information

Urval till kurser med platsbegränsning: i de fall antalet behöriga sökande överskrider antalet platser på kursen, baseras urvalet på antal tagna poäng inom programmet TIBYH.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2009.