Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan HS1735 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar teoretisk och praktisk utbildning i fastighetstekniska installationer, dimensioneringsprinciper och hjälpmedel vid beräkningar. I projektmomentet ingår att mängdberäkna dels en del av ett luftbehandlingssystem, dels en del av ett rörsystem samt en projekteringsuppgift att med digitalt ritverktyg samordna installationer i ett kritiskt avsnitt i en byggnad. Kursen omfattar tre huvudmoment: luftbehandlingssystem, rörinstallationer och elinstallationer.

Kursen omfattar föreläsningar:

 • Inomhusklimat och termisk komfort
 • Uppvärmning av byggnader, värmeöverföring och värmeåtervinning
 • Mollierdiagrammet för fuktig luft
 • Värmepumpar och solkollektorer
 • De vanligaste luftbehandlingssystemen
 • Förekommande vatten- och avloppssystem
 • Styr- och reglersystem
 • Elinstallationer och elsäkerhet
 • Projektering av installationer samt ritningsläsning av installationsritningar
 • Driftsättning, funktionskontroll, besiktning och överlämnande av installation
 • Lagar och förordningar inom installationsområdet
 • Organiserandet av installationssamordning
 • Miljö- och energiaspekter av fastighetstekniska installationer

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • Medverka i projektering av fastighetstekniska installationer
 • Välja installationer som levererar ett gott och energieffektivt inomhusklimat
 • Beskriva de faktorer som reglerar elsäkerheten i byggnader
 • Redogöra för kritiska moment i samordning av installationer
 • Beskriva hur valet av fastighetstekniska installationer påverkar energiförbrukning och övriga miljöaspekter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och en projektuppgift. Projektuppgiften består av tre delmoment och tre obligatoriska studiebesök.

För slutbetyg krävs godkänd tentamen och godkänd projektuppgift.
Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Zeev Bohbot

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS1735

Ges av

ABE/Byggteknik och design

Huvudområde

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alicja Tykocka Ström (alicja.tykocka-strom@byv.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Sista undervisningstillfälle: VT21

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: Nej

Övrig information

Sista undervisningstillfälle: VT21

Sista examinationstillfället: VT23 

Antal examinationstillfällen per läsår under övergångsperioden: Två

Undervisning under övergångsperioden: Nej

Kursen ersätts av annan kurs: Nej