Hoppa till huvudinnehållet

HS2009 Ljus och rum-inomhusbelysning 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan HS2009 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Designprocessen för belysning inomhus; metoder och verktyg
 • Teoretiska grunder för koncept, planering och beräkning av belysning inomhus
 • Tillämpning av planeringsverktyg i en sammansatt ljusdesignprocess
 • Arbete med fullskalemodeller och praktiska tester
 • Metoder för behandling av energi- och hållbarhetsfrågor samt underhåll och ekonomiska aspekter
 • Presentations- och kommunikationsteknik

Lärandemål

Studenter som genomfört denna kurs ska:

 • tillförsäkras nödvändig kunskap om ljusdesign inomhus, som omfattar förståelse av arkitektoniska kvaliteter avseende rum och strukturer inomhus samt brukarnas behov och kvantitativa tekniska, regelverk och normkrav..
 • överföra förvärvad kunskap från tidigare genomförda kurser för tillämpning i designprocessen för belysning  inomhus.
 • kunna utveckla och genomföra ett sammansatt ljusdesignprojekt från koncept till färdig lösning, som omfattar beräkningsmetoder och styrande aspekter som hållbarhet, energi och ekonomi. Ljuslösningen måste koordinera platsens dagsljusförhållanden med elbelysningen och ljusstyrningens egenskaper.
 • träna och utveckla förmågan att samarbeta i team samt enskilt och oberoende reflektera över sina metoder och resultat, i syfte att kunna abstrahera dem från den givna kontexten.
 • kunna uttrycka ett professionellt förhållningssätt i designprocessens alla olika faser och träna sin kommunikativa förmåga.

Kursupplägg

Dagsljus grundläggande
(begrepp och definitioner, planeringsverktyg)

Designmetodik II
(process, beräkningsmetoder och rendering)

Ljusteknik II
(ljusarmatur, energi, styrsystem)

Teori för rum och ljus
(inomhusskala)

Belysningsdesign inomhus
(projektuppgift)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom arkitektur eller närliggande område, eller motsvarande utbildningsnivå

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Corrodi, Michelle. Spechtenhauser, Klaus. (2008) Illuminating – natural light in residential architecture.

Cuttle, Christopher. (2003) Lighting by design.

Cuttle, C. (2015). Lighting Design: A Perception-Based Approach, Routledge

Daylight and architecture. Velux Magazine.

DiLaura, Houser, Mistrick & Steffy. (2010) Lighting Handbook, 10th ed, IESNA.

Fontoynont, M. (1999). Daylight Performance of Buildings, Routledge

Lam, William (1992) Perception and lighting as form givers for architecture.

Lam, William (2011) Sunlighting As Formgiver for Architecture.

Plummer, Henry. (2009) The Architecture of Natural Light.

Peter Tregenza et al (2011) Daylighting: Architecture and Lighting Design.

Reinhart, C. (2014) Lighting Handbook, 10th ed, IES

Plus recommended and mandatory literature presented during the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INLA - Arbetsbok, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PROB - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen har tre examinationsmoment, en "workbook" (INLA), ett dagsljusprojekt (PROA) och ett ljusdesignprojekt (PROB).

Kursen bedöms avseende prestationen på designuppgifterna och ”the workbook”, som reflekterar både förmågan till lagarbete och den individuella prestationen.

Designuppgifterna bedöms med avseende på vision och koncept, process, slutresultat samt presentation.

Den personliga inlärningsprocessen bedöms genom arbetet med ”the workbook” och betyg sätts enligt följande kriterier: mål, struktur, förmåga till analys och reflektion samt forskning.

Detaljerad beskrivning av bedömningskriterierna för kursen ges vid kursstart.

Övriga krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på "the workbook" (rapport avseende föreläsningar, process och reflektioner) och ljusdesignprojektet (process och seminarier) såväl som godkänt betyg på dagsljusprojektet. Dessutom krävs 80 % närvaro.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HS2009

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Foteini Kyriakidou (foteini.kyriakidou@arch.kth.se)