HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp

Engineering Practice and Development

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • socialt samarbete och empatisk förmåga
 • kommunikation och konflikthantering
 • självkännedom
 • ledarskap och gruppdynamik
 • skriftlig och muntlig presentationsteknik
 • ingenjörsrollen
 • etik, värderingar

Lärandemål *

Kursens syfte är att i vid mening, informera om och förbereda studenten på olika situationer i arbetslivet. Fokus är på det socialpsykologiska perspektivet.

Efter avklarad kurs ska studenten:

 • förstå grundläggande förutsättningar för människors samarbete i arbetslivet ur ett beteendevetenskapligt perspektiv och kunna analysera, tolka och tillämpa uppnådda insikter vid behov
 • ha utvecklat sin förmåga att reflektera och kunna analysera, tolka och dra slutsatser om sig själv och omvärlden
 • förstå vikten av personlig och professionell utveckling i sin framtida yrkesverksamhet och kunna utvärdera sitt behov av kompetensutveckling
 • ha ökat sin förmåga att sätta sig in i och förstå egna och andra människors känslor och behov, som ledare och kollega, och i relation till kunder och leverantörer och kunna analysera detta i möten med andra människor
 • förstå sitt egenansvar i ingenjörsrollen och kunna ta ansvar för sig själv i rollen som ingenjör
 • kunna skriva en grupprapport och en personlig reflektion samt genomföra en muntlig presentation

Kursupplägg

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och har därför obligatorisk närvaro.Teorin varvas med övningar i mindre grupper. Ingenjörsträffen kan bestå av besök på arbetsplatser, mentorskontakter och besök av ingenjörer på respektive Campus.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kunskaper motsvarande kursen: Informationsteknik och ingenjörsmetodik, HN1900, samt genomförda kurser om minst 60 hp inom respektive högskoleingenjörsprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Nilsson Björn, Samspel i grupp, Studentlitteratur, ISBN 91-44-04354-6

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • ÖVN1 - Seminarier, övningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Seminarier, övningar, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Obligatoriskt deltagande i föreläsningar och övningar.
Godkänd gruppreflektion och godkänd personlig reflektion.(ÖVN2; 4,5 hp).Betygsskala P/F
Godkända redovisningar enl nedan (ÖVN1; 3hp). Betygsskala P/F.
För studerande övriga program: Ingenjörsrollen, Godkänd presentation i presentationsteknik. Etikmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulla Backman

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb HU1901

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde *

Samhällsbyggnad, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ulla Backman tel 08 7909594 ullab@kth.se

Övrig information

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och har därför obligatorisk närvaro. Teori varvas med övningar i mindre grupper.
Ingenjörsträffen kan bestå av besök på arbetsplatser, mentorkontakter och besök av ingenjörer på respektive Campus.

Tidigare kursnummer: 6S2904