IC1003 Kognitionsvetenskap 6,0 hp

Cognitive Science

Kursen ger en introduktion till området kognitionsvetenskap med fokus på aspekter som har relevans för MDI området.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Momentet behandlar centrala begrepp (frågeställningar och problem) inom området kognitionsvetenskap och hur dessa har relevans för valda områden inom datavetenskapen. Detta innefattar begrepp om representation, språk, inlärning, kunskap, m.m. En traditionell syn på kognitionsvetenskap diskuteras och kritiseras.
Kognitionsvetenskapens relevans för valda områden inom datavetenskap diskuteras relaterat till områden såsom IT och lärande, intelligenta agenter, sociala agenter och mer generellt till IT design.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten ha; Kunskap och förståelse om:• Kunna redogöra för grundläggande teorier och antaganden som görs inom en traditionell kognitionsvetenskap innefattande beslutsfattande, riskbedömning, språk och språkanvändning• Kunna redogöra för kritik som riktas mot en traditionell kognitionspsykologi• Kunna beskriva den inverkan synen på människan och i vidare mening hur synen på forskning och design påverkar designFärdigheter och förmågor, kunna:• Analysera och reflektera kring grundläggande teorier inom kognitionsvetenakap• Analysera och reflektera kring grundläggande antaganden inom kognitionsvetenskap som relaterat till den kritik som riktas mot denna• Analysera ett problem/frågeställning utifrån teorier inom kognitionsvetenskapen och skriva en uppsats om detta på ett vetenskapligt sättVärderingsförmåga och förhållningssätt:• värdera och bedöma relevansen av kognitionspsvetenskapliga teorier för området människa-maskin interaktion

Kursupplägg

Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utanför den schemalagda undervisningen tillkommer individuellt arbete bestående av analys, ett förankrat argumenterande och skrivande av en vetenskaplig uppsats.
Som student på kursen kommer du att delta i:
&舦;    Lärarledda föreläsningar
&舦;    Individuellt arbete utanför den schemalagda undervisningen
&舦;    Lärarledda handledningsseminarier där vi kollektivt diskuterar skrivandet av uppsatsen

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt högskolestudier om 40 poäng inom data- och systemvetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i data- och systemvetenskap, om 40p

Utrustning

Inga

Kurslitteratur

Terry Winograd & Fernando Flores: Understanding computers and cognitionUpplaga : 14 ISBN 0-201-11297-3Kompendium

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Inlämningsuppift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen på kursen består av en individuell inlämningsuppgift 3 hp och skriftlig tentamen 3 hp. För inlämningsuppgiften och tentamen gäller graderad betygsskala enligt A/B/C/D/E/Fx/F. För betyget godkänd (E) på kursen krävs godkänd tentamen och inlämningsuppgift. Deadline för inlämningsuppgiften finns och meddelas vid kursstart.

Övriga krav för slutbetyg *

Betygsättning av hela kursen sammanvägs enligt:Betyg AKräver betyg A på tentamen och minst betyg B på inlämningsuppgiften, ellerKräver betyg B på tentamen och betyg A på inlämningsuppgiftenBetyg BBetyg B på tentamen och minst betyg C på inlämningsuppgiftenBetyg CBetyg C på tentamen och minst betyg D på inlämningsuppgiftenBetyg DBetyg D på tentamen och minst betyg E på inlämningsuppgiftenBetyg EBetyg E på tentamen och minst betyg E på inlämningsuppgiften

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Robert Ramberg

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Robert Ramberg, tel. 08- 16 49 14, fax 08-703 90 25, e-post robban@dsv.su.se

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen har tidigare gått under beteckningen 2I4095.