Hoppa till huvudinnehållet

IC1008 Kognitionsvetenskap 7,5 hp

Nivå: Grundläggande

Kursen hjälper deltagarna att förstå hur IT-system måste anpassas till hur människor tänker och fungerar. Kursen behandlar tankeprocesser, hur vi uppfattar vår omvärld och hur vi lär oss samt hur detta påverkar design av IT. 

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan IC1008 (VT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Momentet behandlar centrala begrepp (frågeställningar och problem) inom området kognitionsvetenskap och hur dessa har relevans för valda områden inom datavetenskapen. Detta innefattar begrepp om representation, språk, inlärning, kunskap, m.m. En traditionell syn på kognitionsvetenskap diskuteras och kritiseras.

Kognitionsvetenskapens relevans för valda områden inom datavetenskap diskuteras relaterat till områden såsom IT och lärande, intelligenta agenter, sociala agenter och mer generellt till IT design.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten ha;

Kunskap och förståelse om:

Kunna redogöra för grundläggande teorier och antaganden som görs inom en traditionell kognitionsvetenskap innefattande beslutsfattande, riskbedömning, språk och språkanvändning

- Kunna redogöra för kritik som riktas mot en traditionell kognitionspsykologi

- Kunna beskriva den inverkan synen på människan och i vidare mening hur synen på forskning och design påverkar design

Färdigheter och förmågor, kunna:

- Analysera och reflektera kring grundläggande teorier inom kognitionsvetenakap

- Analysera och reflektera kring grundläggande antaganden inom kognitionsvetenskap som relaterat till den kritik som riktas mot denna

- Analysera ett problem/frågeställning utifrån teorier inom kognitionsvetenskapen och skriva en uppsats om detta på ett vetenskapligt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

- värdera och bedöma relevansen av kognitionspsvetenskapliga teorier för området människa-maskin interaktion

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier. Utanför den schemalagda undervisningen tillkommer individuellt arbete bestående av analys, ett förankrat argumenterande och skrivande av en vetenskaplig uppsats.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska B och engelska A eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Preliminärt: Terry Winograd, Flores: Understanding Computer and Cognition, Addison-Wesley Publishing Company, 1998

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen på kursen består av en individuell inlämningsuppgift och skriftlig tentamen. För inlämningsuppgiften och tentamen gäller graderad betygsskala enligt A/B/C/D/E/Fx/F.

Övriga krav för slutbetyg

För betyget godkänd (E) på kursen krävs godkänd tentamen och inlämningsuppgift. Deadline för inlämningsuppgiften finns och meddelas vid kursstart.

Betygsättning av hela kursen sammanvägs enligt:
Betyg A
Kräver betyg A på tentamen och minst betyg B på inlämningsuppgiften, eller
Kräver betyg B på tentamen och betyg A på inlämningsuppgiften
Betyg B
Betyg B på tentamen och minst betyg C på inlämningsuppgiften
Betyg C
Betyg C på tentamen och minst betyg D på inlämningsuppgiften
Betyg D
Betyg D på tentamen och minst betyg E på inlämningsuppgiften
Betyg E
Betyg E på tentamen och minst betyg E på inlämningsuppgiften

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Robert Ramberg

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IC1008

Ges av

ICT/Systemvetenskap (SU)

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1)