Hoppa till huvudinnehållet

ID1200 Operativsystem 6,0 hp

Kursen avser ge dig kunskap om hur operativsystem implementeras och hur man praktiskt skriver program som utnyttjar operativsystem, sk. systemprogrammering. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51200

Rubriker med innehåll från kursplan ID1200 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper om principerna för och hur man kan implementera

 • abstraktioner av hårdvara
 • virtualisering av resurser och schemaläggning av uppgifter; främst vad avser exekvering, minne och persistent lagring.

Ett operativsystems uppbyggnad studeras för att öka kunskapen om dessa begrepp och även ge färdighet i att på ett effektivt sätt använda den abstraktionsnivå som ett operativsystem erbjuder.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara hur flertrådade processer är strukturerade,
 • förklara hur ett operativsystem kan hantera flera processer samtidigt.

För högre betyg skall studenten dessutom kunna

 • förklara hur virtualisering av minne implementeras,
 • förklara hur minneshantering implementeras,
 • förklara egenskaper för olika schemaläggningsalgoritmer,
 • förklara egenskaper för olika typer av processkommunikation,
 • förklara implementering av mer avancerade filsystem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Kunskaper och färdigheter i grundläggande programmering, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1337/DD1310-DD1319/DD1321/DD1331/DD100N/ID1018.
 • Kunskaper i algoritmer och datastrukturer, 6 hp, motsvarande slutförd kurs DD1338/DD1320-DD1327/DD2325/ID1020/ID1021.
 • Kunskaper i datorteknik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IS1500/IS1200.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs.
Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande.
Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

 • DD1366 Programmeringsparadigm
 • DD1396 Parallellprogrammering i introduktion till datalogi

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursen kommer att vara baserad på:

 • Remzi H. Arpaci-Dusseau och Andrea C. Arpaci-Dusseau, "Operating Systems: Three Easy Pieces", Arpaci-Dusseau Books.

Referenslitteratur:

 • Andrew S. Tanenbaum, "Modern Operating Systems", Prentice-Hall.  

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TENA - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Den tidigare modulen TENA har ersatts av LAB1 och TEN1.

Övrig information

Kursen samläses med ID1206.

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för kursanalys.