ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp

Artifical Intelligence and Applied Methods

Kursen ger en överblick av artificiell intelligens och metoder.

Fokus ligger på artificiell intelligens och AI-problem och metoder vilket inkluderar olika områden, såsom kunskapsbaserade system, agentsystem, språkhantering, inlärning och strategier.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• redogöra för artificiell intelligens och dess tillämpningsområden
• känna till och redogöra för AI-metoder och tekniker
• formulera och genomföra en väl avgränsad och kvalificerad uppgift som tillämpar artificiell intelligens-teknik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Följande områden behandlas inom ramen för kursen:

 • Fundamentala AI-problem och lösningar inklusive sökalgoritmer och planering, kunskapsrepresentationsformer och kunskapsbaser inklusive resonemangsstrategier, beslutsstöd och heuristik.
 • Intelligenta agenter och multiagentsystem.
 • Automatisk analys och generering av naturligt språk.
 • Maskininlärning och neurala nätverk.

Fokus ligger på artificiell intelligens för kunskapsbaserade system, agentsystem och strategier.

Behörighet

 • ID1018 Programmering I
 • ID1019 Programmering II eller ID1213 Logikprogrammering

eller motsvarande.

Litteratur

Publicerade artiklar ur flera olika böcker såsom:

Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press, 2010.

The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence.

The Quest for Artificial Intelligence.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgift som redovisas i grupp.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Anne Håkansson (annehak@kth.se)

Examinator

Anne Håkansson <annehak@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.