ID1214 Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 hp

Artifical Intelligence and Applied Methods

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen ger en överblick av artificiell intelligens och metoder.

Fokus ligger på artificiell intelligens och AI-problem och metoder vilket inkluderar olika områden, såsom kunskapsbaserade system, agentsystem, språkhantering, inlärning och strategier.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• redogöra för artificiell intelligens och dess tillämpningsområden
• känna till och redogöra för AI-metoder och tekniker
• formulera och genomföra en väl avgränsad och kvalificerad uppgift som tillämpar artificiell intelligens-teknik.

Kursens huvudsakliga innehåll

Följande områden behandlas inom ramen för kursen:

 • Fundamentala AI-problem och lösningar inklusive sökalgoritmer och planering, kunskapsrepresentationsformer och kunskapsbaser inklusive resonemangsstrategier, beslutsstöd och heuristik.
 • Intelligenta agenter och multiagentsystem.
 • Automatisk analys och generering av naturligt språk.
 • Maskininlärning och neurala nätverk.

Fokus ligger på artificiell intelligens för kunskapsbaserade system, agentsystem och strategier.

Behörighet

 • ID1018 Programmering I
 • ID1019 Programmering II eller ID1213 Logikprogrammering

eller motsvarande.

Litteratur

Publicerade artiklar ur flera olika böcker såsom:

Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, Cambridge University Press, 2010.

The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence.

The Quest for Artificial Intelligence.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgift som redovisas i grupp.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Anne Håkansson (annehak@kth.se)

Examinator

Anne Håkansson <annehak@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.