Hoppa till huvudinnehållet

ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ID2010 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Distribuerade systems karaktäristiska skillnader från lokala system: fördröjning, minnesåtkomst, partiella fel och samtidighet.
 • Datorkommunikation och tekniker för spontan upptäckt och meddelandeutbyten.
 • Agentmetaforen som en metod att bygga distribuerade system.
 • Javaprogrammering i nätverk: program med flera trådar, distribuerade program, RMI, mobila objekt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • känna igen och identifiera karaktäristiska egenskaper hos ett distribuerat datorprogram
 • beskriva och använda grundläggande datorkommunikationsteknik, med betoning på TCP/IP
 • ge exempel på löst sammankopplade ad-hocsystem, innehållande reaktiva och proaktiva komponenter
 • utöka och vidareutveckla ett distribuerat datorprogram med multipla komponenter och asynkrona interaktioner.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i Javaprogrammering motsvarande ID1018 eller DD1337.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Fredrik Kilander

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2010

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Kilander, fki@kth.se, 08-790 40 82

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.