Hoppa till huvudinnehållet

ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50758

Rubriker med innehåll från kursplan ID2201 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen täcker grundläggande modeller för distribuerade system, interprocess-kommunikation och hur man hanterar synkronisering, konsistens, replikering, feltolerans och säkerhet i ett distribuerat system. Kursen består av en serie av föreläsningar och seminarier som inkluderar praktiska uppgifter. Programmeringsuppgifter exemplifierar problemställningar i kursen.

Lärandemål

Studenterna skall efter kursen kunna:

 • förklara viktiga egenskaper hos distribuerade system
 • beskriva arkitektur och logisk modell av ett distribuerat system
 • förklara och jämföra strategier för interprocess-kommunikation
 • förklara och jämföra modeller för så kallad “middleware”
 • förklara och jämföra namn-tjänster
 • förklara konceptet logisk tid
 • använda logisk tid för att implementera distribuerade algoritmer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i parallellprogrammering, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs ID1212 eller ID1019.

Aktivt deltagande i kursomgång vars slutexamination ännu inte är Ladokrapporterad jämställs med slutförd kurs. 

Den som är registrerad anses vara aktivt deltagande. 

Med slutexamination avses både ordinarie examination och det första omexaminationstillfället.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Examinationen består av en skriftlig tentamen och praktiska uppgifter vid seminarietillfällen. Uppgifter skall utföras och presenteras när de schemaläggs. Slutgiltigt betyg baserar sig på den skriftliga tentamen och de praktiska uppgifterna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vlassov, Vladimir

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.