ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp

Distributed Systems, Basic Course

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen täcker grundläggand modeller för distribuerade system, interprocess-kommunikation och hur man hanterar synkronisering, konsistens, replikering, feltolerans och säkerhet i ett distribuerat system. Kursen består av en serie av förläsningar och seminarier som inkluderar praktiska uppgifter. Uppgifterna kommer att vara programmeringsuppgifter som exemplifierar problemställningar i kursen.

Lärandemål *

Studenterna skall efter kursen kunna:

 • förklara viktiga egenskaper hos distribuerade system
 • beskriva arkitektur och logisk modell av ett distribuerat system
 • förklara och jämföra strategier för interprocess-kommunikation
 • förklara och jämföra modeller för så kallad “middleware”
 • förklara och jämföra namn-tjänster
 • förklara konceptet logisk tid
 • använda logisk tid för att implementera distribuerade algoritmer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till masterprogram vid KTH inom Informationsteknik eller Datavetenskap.

Kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Distributed Systems - Concepts and Design, Georgis Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg
Upplaga: fifth edition Förlag: Addison-Wesley År: 2011
ISBN 0-13-214301-1

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Examinationen består av en skriftlig tentamen och praktiska uppgifter vid seminarietillfällen. Uppgifter skall utföras och presenteras när de schemaläggs. Slutgiltigt betyg baserar sig på den skriftliga tentamen och de praktiska uppgifterna.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Vladimir Vlassov

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2201

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Datalogi och datateknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vlassov, Vladimir

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.