ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp

Compilers and Execution Environments

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara den övergripande strukturen hos en kompilator,
 • använda metoder för lexikalisk, syntaktisk och semantisk analys,
 • använda metoder för generering av maskinkod,
 • använda metoder för programoptimering,
 • förklara vanliga komponenter i exekveringsmiljöer

i syfte att

 • få en förståelse för hur ett programspråk implementeras samt för de allmänna teorier som används och hur dessa kan appliceras.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar tekniker för implementation av programspråk med hjälp av kompilatorer, både för verkliga och virtuella exekveringsmiljöer, tekniker för att läsa, förstå, översätta, förbättra samt exekvera program:

 • Att läsa program: lexikalanalys och syntaxanalys. Ändliga tillståndsmaskiner, reguljära uttryck, kontext-fria grammatiker, LL- och LR-parsning.
 • Att förstå program: semantisk analys, typkontroll.
 • Att översätta program: maskiner och instruktioner.
 • Intermediärkod, instruktionsval, konventioner för proceduranrop.
 • Att förbättra program: maskinoberoende optimeringar; maskinnära optimeringar (registerallokering, schemaläggning av instruktioner).
 • Att exekvera program: virtuella exekveringsmiljöer och run-timesystem. Minneshantering, skräpsamling, att ladda och länka program, just-in-timekompilering.

Behörighet

 • Slutförd kurs i grundläggande datorteknik/arkitektur motsvarande IS1200 Datorteknik, grundkurs.
 • Slutförd kurs ID1020 Algoritmer och datastrukturer eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Programmeringsvana i högnivåspråk som JAVA eller liknande.

ID1019 Programmering II eller motsvarande.

Litteratur

Modern Compiler Implementation in Java, Andrew W. Appel

Upplaga: Second Förlag: Cambridge University Press År: 2002

ISBN:

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Schulte, Christian

Examinator

Christian Schulte <cschulte@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.