ID2205 Individuell avancerad kurs i mjukvarusystem 7,5 hp

Individual Advanced Studies in Software Systems

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51394

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Kursen är avsedd för väldefinierade forskningsorienterade projekt inom området mjukvarusystem. Deltagande studenter förväntas bidra med sina egna utkast till projektförslag. 

Kursen är avsedd för studenter som, till exempel, vill

 • utforska ett ämne för vilket det inte finns någon tillgänglig kurs på avancerad nivå
 • utföra förstudier för ett examensarbete på avancerad nivå
 • fördjupa ämnen från en existerande kurs på avancerad nivå
 • utföra motsvarande aktiviteter efter överenskommelse med examinator.

Efter denna kurs kan studenten planera och exekvera en design, implementation, forskningsuppgift, eller likvärdig uppgift inom mjukvarusystem och rapportera resultaten. Mer specifikt kan studenten

 • utveckla och förfina en plan för att genomföra en uppgift inom mjukvarusystem som motsvarar den tillgängliga tidsbudgeten om fem veckor (motsvarande 7,5 hp)
 • inhämta och bedöma information nödvändig för att utföra uppgiften
 • välja en ansats för hur arbetet skall utföras
 • genomföra uppgiften genom att följa den valda ansatsen
 • professionellt rapportera resultaten både muntligt och skriftligt
 • demonstrera avancerade kunskaper inom mjukvarusystem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Innehållet och examinationen kommer att definieras individuellt mellan examinatorn och studenten. Studenter intresserade av att ta denna kurs förväntas

 • hitta en lärare med kompetens i området för den planerade uppgiften
 • producera ett preliminärt projektförslag som accepteras av den valda läraren
 • först därefter kontakta examinatorn för kursen.

Kursupplägg

Kursen erbjuds enbart om en lärare med kompetens kan identifieras och om denne/denna tillstyrker det planerade projektet. 

Kursen kommer inte att ges om tillräckliga resurser för genomförandet saknas. 

Det finns inga schemalagda aktiviteter för denna kurs. 

Behörighet

Beroende på uppgiften. 

Litteratur

Beroende på uppgiften. 

Examination

 • ÖVN1 - Muntlig och skriftlig rapport, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Då kursen är individuell, kan examinationen variera. En muntlig presentation och en skriftlig rapport är dock obligatoriska moment. 

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Christian Schulte, cschulte@kth.se, David Broman (dbro@kth.se)

Examinator

Christian Schulte <cschulte@kth.se>

David Broman <dbro@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.