Hoppa till huvudinnehållet

ID2207 Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 hp

Se engelsk text

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ID2207 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion och grundläggande begrepp för programvaruutveckling. Abstraktion / modeller och uppdelning. Livscykel för programvara. Unified process. Unified Modeling Language (UML). Kravspecifikation och kravanalys. Systemdesign. Objektdesign. Designmönster. Refaktorering. Omvandling av modeller till kod. Testning. Agil programvaruutveckling och agil modellering. Grunderna för extremprogrammering. DevOps-metoder. 

Praktiska delen av kursen innehåller övningar och ett litet programvaruutvecklingsprojekt.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • formulera definitioner av de viktigaste begreppen och metoderna inom programvaruutveckling
  • utvärdera och använda de viktigaste begreppen och metoderna inom programvaruutveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ANN1 - Hemprojekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2207

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Matskin, Mihhail

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.