Hoppa till huvudinnehållet

ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp

Kursen ska leda till fördjupade kunskaper i distribuerade system och algoritmer speciellt för helt decentraliserade system som peer-to-peer-system. Ämneområdet för distribuerade system erhåller numera allt större betydelse, särskilt med utvecklingen av tekniken för Internet och WWW.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan ID2210 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundligande resultat i distribuerade algoritmer, rycktes-baserade och peer-to-peer nätverk. Tillämpningar av dessa system. Studier av DHTs (Distribuerade Hashtabeller), och content distribution. Introduktion av GRID system.

Lärandemål

Denna kurs skall fördjupa kunskaper i distribuerade system särskilt peer-to-peer och gossip nätverk. Detta område har fått utökad betydelse speciellt med nuvarande framsteg i INTERNET och WWW. 

Studenterna skall kunna de grundliggande principer i distribuerade algoritmer för peer-to-peer system, GRID och gossip nätverk och kunna konstuera, analysera och verifera sådana system. Kursen undervisas i seminarie stil med olika fallstudier.

Studenten bör kunna:

  • förklara de grundliggande begrepp inom peer-to-peer system, DHT och rycktebaserade algoritmer
  • implementera i en simulatormiljö några peer-to-peer algoritmer
  • skriva en sammanfattning och presentera idearna i en aktuell forskningsartikel inom området samt ange egna kritiska synpunkter på artikelnsbidrag och fördelar och nackdelar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper och färdigheter i programmering (Java), algoritmer och grundläggande operativsystem.

Distributed systems ID2201/2G1509
Distributed systems ID2203/2G1513

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Distributed K-ary system: algorithms for DHT overlays.
http://www.sics.se/~ali/thesis
Forskningsartikler i peer-to-peer systems and GRID systems.Forskingsartiklerna finns på kursens hemsida

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • ANN1 - Hemprojekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Midterm Tentamen (10 poäng) har 10% vikt och ges som bonus poäng. En presentation och en rapport (TEN1; 4.5 hp) (70 poäng) har 70% vikt av det totala betyget.

Den praktiska delen av kursen (LAB1; 3 hp)  består av tre obligatoriska moment och ger 30 poäng (30% vikt).

För slutbetygsättning gäller följande:

A: 90 poäng eller högre
B: 75-89 poäng
C: 65-74 poäng
D: 55- 64 poäng
E: 45-54 poäng
Fx: 40-44 poäng
F: mindre än 40 poäng 

För godkänd (E) gäller att
- Studenten har genomfört den obligatoriska delen av LAB1.
- Studenten skall kunna i presentations form förklara de olika bidrag i den tilldelade forskningsartikeln. 

För högre betyg gäller att:
Studenden skall klara midterm momemt och kritisk granska den tilldelade forskningsartikeln.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ID2210

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.