Inför kursvalIE1204 Digital design 7,5 hpAdministrera Om kursen

Efter fullgjord kurs skall teknologerna kunna:  

  • Tillämpa de teoretiska grunderna för analys och syntes av kombinatoriska och sekvensiella digitala logikkretsar genom att välja passande praktisk problemlösning och simuleringsätt av olika problemställningar vid konstruktion av digitala kretsar 
  • Beskriva digitala komponenter med hjälp av hårdvarubeskrivande språk (VHDL)
  • Förklara vad som begränsar systemprestanda i dagens MOS-teknologi

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Talsystem och koder. Binär aritmetik. Boolesk algebra och booleska funktioner. Logiska operationer. Grindlogik. Optimeringsmetoder. Kombinatoriska funktionsblock. Digital aritmetik. Konstruktion av kombinatoriska kretsar. Latchar och vippor. Räknare. Synkrona sekvenskretsar. Tillståndsdiagram. Tillståndsmaskiner av Mealy och Moore typ. Asynkrona sekvenskretsar. Konstruktion av synkrona och asynkrona sekvenskretsar. Programmerbar logik. Halvledarminnen. Introduktion till språket VHDL. Grundläggande CMOS-teknologi.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall studenterna

- kunna använda boolesk algrebra för att beskriva och optimera logiska funktioner

- kunna rita och tolka scheman med symbolerna för logiska grindar och digitala standardkomponenter

- kunna bestämma funktionen av enkla kombinatoriska och sekventiella logikkretsar genom analys

- kunna konstruera enkla kombinatoriska och sekventiella logikkretsar som implementerar en given funktion

- kunna implementera och felsöka kombinatoriska och sekventiella logikkretsar med standardkretsar

- kunna använda simuleringsverktyg för att simulera kombinatoriska och sekventiella logikkretsar

- kunna tolka enkla kretsbeskrivningar som är skrivna i ett hårdvarubeskrivande språk

- kunna ange funktionaliteten för enkla CMOS-kretsscheman

- förstå hur fysikaliska egenskaper bestämmer tidskarakteristiken av digitala kretsar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Digital Design and Computer Architecture, 2ed, David Money Harris and Sarah L. Harris, Morgan Kaufmann 2013, ISBN 978-0-12-394424-5.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LABA - Laboration, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 

Övriga krav för slutbetyg *

För slutbetyg krävs att samtliga moment (tentamen och laborationskurs) är avklarade med godkänd resultat.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Carl-Mikael Zetterling

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IE1204

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Carl-Mikael Zetterling (bellman@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.