IE1205 Digital design 6,0 hp

Digital Design

Efter fullgjord kurs skall teknologerna kunna  
- tillämpla de teoretiska grunderna för analys och syntes av kombinatoriska och sekvensiella digitala logikkretsar genom att välja passande praktisk problemlösning och simuleringsätt av olika problemställningar vid konstruktion av digitala kretsar 
-beskriva digitala komponenter med hjälp av hårdvarubeskrivande språk (VHDL)
-förklara vad som begränsar systemprestanda i dagens MOS-teknologi

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 CELTE för programstuderande

HT18 CELTE för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenterna

- kunna använda boolesk algrebra för att beskriva och optimera logiska funktioner

- kunna rita och tolka scheman med symbolerna för logiska grindar och digitala standardkomponenter

- kunna bestämma funktionen av enkla kombinatoriska och sekventiella logikkretsar genom analys

- kunna konstruera enkla kombinatoriska och sekventiella logikkretsar som implementerar en given funktion

- kunna använda simuleringsverktyg för att simulera kombinatoriska och sekventiella logikkretsar

- kunna tolka enkla kretsbeskrivningar som är skrivna i ett hårdvarubeskrivande språk

- kunna ange funktionaliteten för enkla CMOS-kretsscheman

- förstå hur fysikaliska egenskaper bestämmer tidskarakteristiken av digitala kretsar

Kursens huvudsakliga innehåll

Talsystem och koder. Binär aritmetik. Boolesk algebra och booleska funktioner. Logiska operationer. Grindlogik. Optimeringsmetoder. Kombinatoriska funktionsblock. Digital aritmetik. Konstruktion av kombinatoriska kretsar. Latchar och vippor. Räknare. Synkrona sekvenskretsar. Tillståndsdiagram. Tillståndsmaskiner av Mealy och Moore typ. Asynkrona sekvenskretsar. Konstruktion av synkrona och asynkrona sekvenskretsar. Programmerbar logik. Halvledarminnen. Introduktion till språket VHDL. Grundläggande CMOS-teknologi.  

Behörighet

Litteratur

Digital Design and Computer Architecture, 2nd edition, David Money Harris and Sarah L. Harris, Morgan Kaufmann 2013, ISBN 978-0-12-394424-5

Eller 

Digital Design and Computer Architecture, Arm Edition, David Money Harris and Sarah L. Harris, Morgan Kaufmann 2015, ISBN 978-0-12-800056-4

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs att samtliga moment (TEN1 och LAB1) är avklarade med godkänd resultat.

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Examinator

Ahmed Hemani <hemani@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.