IE1205 Digital design 6,0 hp

Digital Design

Efter fullgjord kurs skall teknologerna kunna  
- tillämpla de teoretiska grunderna för analys och syntes av kombinatoriska och sekvensiella digitala logikkretsar genom att välja passande praktisk problemlösning och simuleringsätt av olika problemställningar vid konstruktion av digitala kretsar 
-beskriva digitala komponenter med hjälp av hårdvarubeskrivande språk (VHDL)
-förklara vad som begränsar systemprestanda i dagens MOS-teknologi

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Talsystem och koder. Binär aritmetik. Boolesk algebra och booleska funktioner. Logiska operationer. Grindlogik. Optimeringsmetoder. Kombinatoriska funktionsblock. Digital aritmetik. Konstruktion av kombinatoriska kretsar. Latchar och vippor. Räknare. Synkrona sekvenskretsar. Tillståndsdiagram. Tillståndsmaskiner av Mealy och Moore typ. Asynkrona sekvenskretsar. Konstruktion av synkrona och asynkrona sekvenskretsar. Programmerbar logik. Halvledarminnen. Introduktion till språket VHDL. Grundläggande CMOS-teknologi.  

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall studenterna

- kunna använda boolesk algrebra för att beskriva och optimera logiska funktioner

- kunna rita och tolka scheman med symbolerna för logiska grindar och digitala standardkomponenter

- kunna bestämma funktionen av enkla kombinatoriska och sekventiella logikkretsar genom analys

- kunna konstruera enkla kombinatoriska och sekventiella logikkretsar som implementerar en given funktion

- kunna använda simuleringsverktyg för att simulera kombinatoriska och sekventiella logikkretsar

- kunna tolka enkla kretsbeskrivningar som är skrivna i ett hårdvarubeskrivande språk

- kunna ange funktionaliteten för enkla CMOS-kretsscheman

- förstå hur fysikaliska egenskaper bestämmer tidskarakteristiken av digitala kretsar

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Digital Design and Computer Architecture, 2nd edition, David Money Harris and Sarah L. Harris, Morgan Kaufmann 2013, ISBN 978-0-12-394424-5

Eller 

Digital Design and Computer Architecture, Arm Edition, David Money Harris and Sarah L. Harris, Morgan Kaufmann 2015, ISBN 978-0-12-800056-4

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laboration, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För slutbetyg krävs att samtliga moment (TEN1 och LAB1) är avklarade med godkänd resultat.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ahmed Hemani

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IE1205

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.