Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursens övergripande mål är att kunna beskriva funktionen hos pn-dioden, bipolär- och MOS-transistorn och hur dessa tre komponenter används i tillämpningar. Du ska kunna härleda och analysera det interna tillståndet rörande laddningsfördelning, elektriskt fält och strömtäthet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan IH1611 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att du ska kunna beskriva funktionen hos komponenter, baserade på pn-övergångar och MOS-strukturer. Dessa komponenter omfattar MOS-transistorn, bipolärtransistorn och minnesceller. Du ska kunna förklara hur komponenterna används i tillämpningar. Du ska kunna härleda och beräkna strömmar inuti komponenterna och kunna analysera laddningsfördelningen, det elektriska fältet och strömtätheten för givna terminalspänningar. Du ska vara bekant med processflödet, som används för att tillverka modern mikroelektronik.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • kvalitativt beskriva den elektroniska bandstrukturen för isolatorer, halvledare och metaller
 • beräkna elektron- och hålkoncentrationer i halvledare
 • härleda och beräkna strömtätheten i halvledare och halvledarkomponenter med hjälp av drift-diffusionsmodellen
 • analysera och beräkna den interna elektrostatiken (laddningar, elektriskt fält och potential) i halvledarkomponenter baserade på pn- och MOS-strukturer
 • beskriva funktionen och användningsområdet för pn-dioden, MOS-transistorn samt vanliga typer av minnesceller och någon typ av halvledarsensor
 • beskriva de grundläggande egenskaperna för CMOS-invertare och hur dessa används för att realisera integrerade kretsar. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Analog elektronik, elektrostatik och modern fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Analoga och digitala kretsar, modern fysik och grundläggande ellära.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEMA - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gunnar Malm

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IH1611

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gunnar Malm

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Det finns ett visst överlapp mellan kurserna IH1611 och IH2651. Båda kurserna kan därför inte ingå i examen tillsammans.