Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan IH2653 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grunder i elektromagnetism och dess numeriska analys.
 • Transportfenomen och deras numeriska analys.
 • Diskretisering i en och flera dimensioner.
 • Numerisk lösning av partiella differentialekvationer med finita differensmetoden, finita element-metoden och finita volym-metoden.
 • Tillämpningar av numeriska metoder på halvledarkomponenter och nanostrukturer.
 • Kinetiska transportmodeller och Monte Carlo-simulering.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • implementera numeriska lösningar av enkla differentialekvationsproblem i en och flera dimensioner
 • använda datorprogram för lösning av partiella differentialekvationer
 • använda datorprogram för multifysiksimuleringar
 • välja den typ av hårdvara som är lämplig för krävande numerisk modellering
 • bedöma validiteten i simuleringsresultat genom jämförelse med teori, mätningar eller andra simuleringar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En grundläggande kurs i halvledarkomponenter eller halvledarfysik samt en kurs i elektromagnetisk fältteori.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Inlämningsuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gunnar Malm

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IH2653

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.