Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursens syfte är att ge kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder och att ge grundläggande färdigheter i att använda olika ingenjörsverktyg, med betoning på projektmetodik, presentationsteknik och datorn som arbetsverktyg. Kursen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, muntliga presentationer, bokseminarium, studieplanering, projekt LEGO-robot med handledningar, projektpresentation samt en skriftlig kursrapport.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan II1300 (HT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Yrkesrollen som ingenjör

 • Intervju av en ingenjör

Att arbeta i projekt

 • Projektmetodik
 • Gruppdynamik
 • Projektledning
 • Projektverktyg
 • Projektarbete

Presentations- och informationsteknik

 • Informationssökning
 • Rapportskrivning
 • Muntlig presentationsteknik
 • Datorbaserade presentationshjälpmedel
 • Webb-publicering

Att använda datorn som arbetsverktyg

 • Ordbehandlings- och kalkylprogram
 • Presentations- och ritprogram

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • reflektera över ingenjörens yrkesroll och förhållningssätt inom bl a etiska, miljö- och hållbarhetsfrågor
 • reflektera över och tillämpa grundläggande ingenjörsmetoder för att i grupp planera och genomföra ett mindre IT-projekt 

i syfte att

 • få kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder och ingenjörens yrkesroll
 • få grundläggande färdigheter i att använda olika ingenjörsverktyg med betoning på projektmetodik, presentationsteknik och datorn som arbetsverktyg.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier och presentationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Bengt Koren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II1300

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bengt Koren, bengtk@kth.se, (Anders Sjögren, as@kth.se, tel 087904420)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.