Hoppa till huvudinnehållet

II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp

Kursens syfte är att ge kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder och att ge grundläggande färdigheter i att använda olika ingenjörsverktyg, med betoning på projektmetodik, presentationsteknik och datorn som arbetsverktyg. Kursen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, muntliga presentationer, bokseminarium, studieplanering, projekt LEGO-robot med handledningar, projektpresentation samt en skriftlig kursrapport.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 TIDAB TIEDB programstuderande

Anmälningskod

50109

Rubriker med innehåll från kursplan II1300 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Yrkesrollen som ingenjör

 • Intervju av en ingenjör

Arbete i projekt

 • Projektmetodik och projektverktyg
 • Gruppdynamik
 • Projektarbete

Presentationsteknik och informationsteknik

 • Informationssökning
 • Rapportskrivning
 • Muntlig presentationsteknik och datorbaserade presentationshjälpmedel
 • Datorn som arbetsverktyg
 • Programmeringsbegrepp: sekvens, selektion, iteration, variabel, tilldelning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • reflektera över ingenjörens yrkesroll och förhållningssätt
 • skapa ett enkelt datorprogram
 • tillämpa ingenjörsmetoder för att i grupp planera och genomföra ett mindre projekt inom informationsteknik

i syfte att

 • få kunskaper om ingenjörsmässiga arbetsmetoder och ingenjörens yrkesroll
 • få grundläggande färdigheter i användning av ingenjörsmässiga verktyg för projektmetodik, presentationsteknik och datorn som arbetsverktyg.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i seminarier och presentationer.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bengt Koren, bengtk@kth.se, (Anders Sjögren, as@kth.se, tel 087904420)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.