II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp

Projects and Project Methods

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att genomföra ett konstruktionsprojekt inom IT. Projektet genomförs tillsammans med andra studenter i en mindre projektgrupp. Målet är att ge studenten en bas för effektivt deltagande och ledning av IT-projekt. Kursen genomförs med en teknisk konstruktionsuppgift som drivkraft.

Studenten arbetar under hela kurstiden i en projektgrupp om 4-8 deltagare med uppgift att lösa gruppens konstruktionsuppgift. Under kursens gång utvecklas, genom läraktiviteter och aktivt projektarbete, kunskaper och färdigheter om projektmodell och projektprocess mot de lärandemål som anges nedan.

Kursen har få traditionella föreläsningar och övningar men istället används korta “morgonmöten”, “stå-upp-möten”, gruppseminarier, presentationer från grupperna, spontana diskussioner. Syftet med de olika aktiviteterna är att efterlikna modern projektmetodik och vad som kan tänkas ske i kommersiella IT-projekt.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TIDAB TIEDB för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Studenten skall efter kursen:

 • Kunna tillämpa en lämplig projektprocesses lämplig inom teknikområdet informationsteknologi (IT).
 • Kunna reflektera över det social samspelet mellan individ, grupp och ledare i en mindre projektgrupp.
 • Kunna fånga, dokumentera och organisera krav i typiska IT-projekt.
 • Kunna upprätta, följa och utvärdera en projektplan, riskanalys och testspecifikationer för typiska IT-projekt.
 • Kunna utvärdera, dokumentera och presentera genomförd konstruktion.
 • Uppnått ökade färdigheter i muntlig och skriftlig presentation.
 • Kunna söka och utvärdera information om komponenter, kommunikationsprotokoll eller andra tekniska specifikationer aktuella för IT-projektet.
 • Personligen kunna konstruera/utveckla en del i ett större system.
 • Kunna bygga en prototyp och felsöka en produkt som är typisk inom IT.
 • Kunna delta i IT-projektets ekonomi- och tids-redovisning.
 • Kunna analysera och föreslå hur man säkerställer att samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling beaktas i projektprodukt och projektprocess.
 • Förklara och använda bra personlig arbetsergonomi.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Gruppdynamik, projektmetodik, ledarskap och kommunikation
 • Arbetsmiljö
 • Specifik projektmetodik beroende på tillämpningsområde
 • Arbete i grupp om 3-8 personer
 • Projektekonomi

Kursupplägg

Kursen genomförs, från kursstart, som ett projekt med dito planering och genomförande. Undervisning, studiearbete, projektarbete och diskussioner genomförs i direkt anslutning till projektgrupperna och deras schemalagda arbetstid. Föreläsningar är sällsynta. Inläsning av kurslitteratur sker med fördel på icke schemalagd tid. I början leder läraren projektarbetet med det huvudsakliga målet att lära och instruera studenterna hur arbete i projekt kan organiseras och genomföras. Allteftersom deltagarna och grupperna vinner kunskap om projektmetod så övergår projektledningen till dem. Snart fungerar projektgrupperna själva.

Kursen, som projekt, har två "resultatmål" (detta är skillnaden mot "vanliga" projekt) nämligen ett kunskapsmål (inlärning) och ett konstruktionsmål (ICT-konstruktion). Konstruktionsuppgiften används för att driva behovet av projektmetodik och det är inte ett krav att den tekniska konstruktionen blir färdig.

Ett mycket viktigt inslag i kursen är att alla studenter och grupper arbetar tillsammans på samma tider och på samma plats. Anledningen är att moderna projekt ofta fungerar på detta sätt men också möjligheten att kunna ta spontana diskussioner som alla kan ta del av. Ungefär 16 timmar per vecka är schemalagda för kursen och har obligatorisk närvaro. Övrig kurstid planeras av studenten och gruppen själva.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A.

Grundläggande tekniska färdigheter inom något ICT-område, t ex programmering, datornätverk, elektronik, inbyggda system mm. Denna färdighet behövs för att kunna delta som projektmedlem med uppgift att bygga en ICT-produkt eller ICT-tjänst.

Rekommenderade förkunskaper

Minst 80 hp från årskurs 1 och 2 och dessutom tillräckligt med avklarade kurser inom det teknikområde som projektet avser att bearbeta och realisera. Syftet med dessa förkunskapskrav är att deltagande studenter skall ha tillräckligt med kunskaper och färdigheter, inom sitt teknikområde, för att kunna bidra till en teknisk konstruktion.
Att det som beskrivs ovan är uppfyllt kan komma att bedömas innan kursregistrering till kursen accepteras.

Litteratur

 1. Bok: "Arbeta i projekt, -individen, gruppen, ledaren", Sven Eklund, Förlag Studentlitteratur, upplaga 3 eller senare. Köps av varje student. Hela boken skall läsas.
 2. Kompendium: "Scrum och XP from the Trenches" , hela kompendiet skall läsas se http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xpfrom-
  the-trenches.
 3. Kompendium: “KanBan from the Trenches”, hela kompendiet skall läsas.
 4. Boken “Software Engineering 9, Sommerville” , ( delar skall läsas) tillhandahålls av kursansvarig och är en bok per grupp.
 5. Boken “The Essence of Software Engineering” Draft av Ivar Jacobsson m. fl. (hela boken skall läsas).
  Boken tillhandahålls av kursansvarig till varje student som pdf-fil. Ett tryckt ex ges till varje grupp att dela på.
 6. Artiklar och dokument som finns på Internet. Dessa anges under kursen gång och finns listade i "Bilda"-systemet.
 7. Viss referenslitteratur med obligatoriskt läsinnehåll finns i projektsalen.

Utrustningskrav

Egen bärbar dator.

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Tentamen är en skriven grupprapport där studenterna skriver vissa delar tillsammans och vissa delar individuellt. Till rapporten bifogas individuellt skrivna dokument. Rapporten, med sina individuella delar och individuella bilagor, skall lämnas in av varje kursdeltagare vid det schemalagda tentamenstillfället. Den skriftliga tentan är alltså som en slags ”hemtenta”.

Krav för slutbetyg

 • Närvarokrav: krav på obligatorisk närvaro på schemalagda projektarbetspass motsvarande ca 140h. 
 • Godkänd tentamen TEN1, 3,0 hp, betygsgradering A-F
 • Godkänt projekt PRO1 4,5 hp, betygsgradering A-F

Betyget på beräknas som ett viktat medelvärde av moment betyget där A-F översätts till siffrorna 1-5. Avrundning av halva värden sker uppåt.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Anders Sjögren (as@kth.se)

Examinator

Anders Sjögren <as@kth.se>

Övrig information

Kursen har obligatoriska arbetspass med närvarokrav motsvarande ca 16 timmar per vecka. Dessa timmar fördelas ofta på 4 st pass om vardera 4 timmar i form av halvdagar per vecka.

Kursens bidragsgivare (course contributors)

These company contributors are accepted due to added course value in regard of academic, professional and work facilitation aspects.

 • Ivar Jacobson International ( www.ivarjacobson.com )
 • Lucidchart ( www.lucidchart.com ) is a web-based diagramming tool that allows users to collaborate in real time to create flowcharts, mind maps, mockups, wireframing and more.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.