Hoppa till huvudinnehållet

II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att genomföra ett konstruktionsprojekt inom IT. Projektet genomförs tillsammans med andra studenter i en mindre projektgrupp. Målet är att ge studenten en bas för effektivt deltagande och ledning av IT-projekt. Kursen genomförs med en teknisk konstruktionsuppgift som drivkraft.

Studenten arbetar under hela kurstiden i en projektgrupp om 4-8 deltagare med uppgift att lösa gruppens konstruktionsuppgift. Under kursens gång utvecklas, genom läraktiviteter och aktivt projektarbete, kunskaper och färdigheter om projektmodell och projektprocess mot de lärandemål som anges nedan.

Kursen har få traditionella föreläsningar och övningar men istället används korta “morgonmöten”, “stå-upp-möten”, gruppseminarier, presentationer från grupperna, spontana diskussioner. Syftet med de olika aktiviteterna är att efterlikna modern projektmetodik och vad som kan tänkas ske i kommersiella IT-projekt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

60077

Rubriker med innehåll från kursplan II1302 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Gruppdynamik, ledarskap och kommunikation i praktiskt arbete i projektgrupp om 3-8 personer.
 • Teoretisk och praktisk projektmetodik enligt etablerad vetenskap och praxis.
 • Praktisk utveckling, i grupp, av en IT-prototyp med kravspecifikation, arkitektur, design, programmering/konstruktion, implementation och test.
 • Projektekonomi i form av budgetering, planering, utvärdering samt tidsrapportering av arbetet.
 • Skriftligt systemdokumentation, planeringsdokumentation samt rapportskrivning.
 • Vid behov ingår analys av hållbarhetsaspekter och arbetsmiljö. 

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten, för små IT-projekt, kunna

 • föreslå och redogöra för en lämplig, anpassad och till stor del beprövad projektmetod
 • ur någon ledningsroll ange och med evidens, genom koppling till erfarenhet från genomfört projekt, motivera metodens styrkor och svagheter
 • bidra med idéer och systemutvecklingsarbete
 • utifrån någon ledningsroll praktiskt föreslå, planera, organisera, leda och följa upp projektgruppens arbete
 • anta ett socialt inkluderande, uppmuntrande och ansvarsfullt förhållningssätt till projektgruppen
 • förhålla sig till samhälleliga målsättningar, gällande t ex hållbarhet, vilka är relevanta för projektet samt utvecklad produkt och produktanvändning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper och färdigheter i programmering, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs ID1018.

Rekommenderade förkunskaper

 • II1300 Ingenjörsmetodik, eller ha motsvarande kunskaper i grundläggande ingenjörsmetoder för att arbeta i ett mindre IT-projekt i grupp.
 • IS1200 Datorteknik, grundkurs, eller ha motsvarande kunskaper för att designa, implementera, testa och felsöka både mjukvara och hårdvara för en IoT-enhet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • UTV1 - Utvärderingsdokument, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Närvarokrav vid projektarbete.

Redovisad arbetstid under projektutvecklingsfasen. Varje student måste arbeta minst 20 timmar per vecka.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Informationsteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 hp. 

Kursen ID1219 har som särskild behörighet att denna kurs, det vill säga II1302, skall vara slutförd. Om du har Fx i kursen II1302 så kontakta kursansvarig för II1302 för extra prövningstillfälle av Fx i syfte att bli klar med II1302.

Kontaktperson

Voravit Tanyingyong

Övergångsbestämmelser

Studenter som läst kursen 2022 eller tidigare och behöver genomföra en del av provmomenten ska kontakta kursansvarig för att få en ny tentamensuppgift. Kursmomenten inkluderar:

 • PRO1 och TEN1 för kursen 2019 och tidigare
 • PRJ1 och RAP1 för kursen mellan 2020 och 2022

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Kursen har obligatoriska arbetspass med närvarokrav motsvarande ca 16 timmar per vecka. Dessa timmar fördelas ofta på 4 st pass om vardera 4 timmar i form av halvdagar per vecka.

Kursens bidragsgivare (course contributors)

These company contributors are accepted due to added course value in regard of academic, professional and work facilitation aspects.

 • Ivar Jacobson International ( www.ivarjacobson.com )
 • Lucidchart ( www.lucidchart.com ) is a web-based diagramming tool that allows users to collaborate in real time to create flowcharts, mind maps, mockups, wireframing and more.