Hoppa till huvudinnehållet

II2202 Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande 7,5 hp

Kursens syfte är att ge studenter teoretiska och praktiska färdigheter att planera, genomföra, analysera och presentera, oralt och skriftligen, en vetenskapligt uppgift inom området för informations- och kommunikationsteknik samt att ge insikter och kunskaper inom vetenskapliga metoder, etik och hållbar utveckling.

Kursens innehåll kan delas upp i tre delar där delarna är integrerade i ett slutgiltig arbete. De tre delarna är:

 • vetenskapligt skrivande
 • forskningsmetodik
 • vetenskaplig undersökning

Dessa tre delar examineras genom en projektplan, en metodbeskrivning och en vetenskaplig rapport samt en oppositionsrapport.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan II2202 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens innehåll kan delas upp i tre delar där delarna är integrerade i ett slutgiltig arbete. De tre delarna är:

 • forskningsmetodik
 • vetenskapligt skrivande
 • vetenskaplig undersökning

Dessa tre delar examineras genom en projektplan, en metodbeskrivning och en vetenskaplig rapport samt en oppositionsrapport.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge studenter teoretiska och praktiska färdigheter att planera, genomföra, analysera och presentera, oralt och skriftligen, en vetenskapligt uppgift inom området för informations- och kommunikationsteknik samt att ge insikter och kunskaper inom vetenskapliga metoder, etik och hållbar utveckling.

Detta innebär att efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • förklara och använda vetenskapliga metodologier och metoder samt tekniker för vetenskapligt skrivande och forskningsmetodik för att förbereda skrivandet av en vetenskaplig rapport och ett examensarbete.
 • genomföra utvärdering och evaluering med hjälp av metoder, förklara och ta ställning till resultaten samt ange och sammanfatta relaterat arbete.
 • tillämpa kunskaperna i rapportskrivning och forskningsmetodik och använda dessa för att författa en vetenskaplig rapport och oppositionsrapport.
 • identifiera och beskriva exempel på hållbarhetsaspekter relaterade till ICT-området.
 • muntligt samt skriftligt ge exempel på och förklara samhälliga- och etiska aspekter samt hållbar utveckling inom ICT-området.
 • genomföra opposition.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, varav vissa är obligatoriska, seminarier vilka samtliga är obligatoriska samt laborationer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Goda kunskaper i engelska språket och grundläggande kunskap om information och kommunikationsteknologi.

Rekommenderade förkunskaper

Goda kunskaper i engelska språket och grundläggande kunskap inom informations- och kommunikationsteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur kommer i huvudsak bestå av böcker och material, artiklar och verktyg, tillgängliga via Internet.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgifter, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II2202

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.