Hoppa till huvudinnehållet

II2302 Sensor-baserade system 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan II2302 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

•                   How sensors optimize ICT from a user, business and technical perspective•                   Personalization, dynamic Persona, logistics reduction, context measurement.•                   Physics of sensors.  Signals, measurement techniques, noise and algorithms.•                   Higher level sensing, biometrics, location•                   Multiple sensor arrays, homogeneous and heterogeneous•                   Data fusion models and algorithms•                   Higher level fusion, aggregation•                   Mediated communication, sensor network topologies•                   Sensors and data security•                   Advanced applications, augmented reality and virtual spaces

Lärandemål

This course is an introduction to sensor enabled systems, with an emphasis on embedded platforms.  Areas covered include broad sensor technologies, the physical properties they measure, and how they are used in embedded designs.  Data fusion methods and algorithms, especially for heterogeneous sensor networks and systems are discussed, and how these methods enable new applications and services, especially those in context awareness.  The roles of mediated communications, connectivity and network topology choices in sensor networks are also covered.  Technologies and methods discussed in the class will be tied to emerging application areas in several areas such as machine intelligence, security, entertainment, and business processes. •                   To know how to select sensors based on physical measurement requirements and application specifications.•                   To know how to deploy data fusion principles to combine sensor data to satisfy a measurement goal.•                   To know how security can be protected with respect to sensors and the data they generate.  Also to know the limitation of security methods used with respect to robustness, computation requirements and cost.•                   To know how to design a network topology for communicating sensor nodes that satisfies stated requirements of robustness, security, performance and cost.•                   To be able to use sensor based architectures to design advanced applications that use context awareness, personalization, augmented and virtual spaces.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Embeddes systems Signal theory

Previous coursework in areas of electronic circuits, logic design, embedded system design and programming.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Passed written exam TEN1: 3 hp, Grade A-FProject PRO1: 4,5 hp, Grade A-FThe grade for the course is calculated as a weighted average where the grade E-A are given a value of 1-5. Roundhalfs up.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb II2302

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.