IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp

Networks and Communication

Kursen är en introduktion till nätverk, protokoll och kommunikation.

Vi studerar hur stora världstäckande nät kan byggas upp från de enskilda kommunicerande datorerna, via lokala, stads- och landstäckande nät. Vi använder och arbetar i kursen huvudsakligen med Internet som exempel. Målet med kursen är att både ge en insikt i principer och metoder, så väl som mer praktiska sidor.

Tyngdpunkten i kursen ligger på de ingående protokollen och algortimerna, och vi kommer följa hur dessa används och implementeras i TCP/IP-stacken, som är den bas på vilken Internet är byggd.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

VT20 TCOMK för programstuderande

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att lära ut grunderna i datakommunikation och datornätverk. För den som sedan är intresserad av att ytterligare fördjupa sig, lägger den grunden för fortsatta studier inom området.

För den som planerar att fokusera på andra områden av IT så ger kursen de baskunskaper som behövs för att förstå och utnyttja datorkommunikation och datornätverk på ett tillförlitligt och effektivt sätt i system och tillämpningar.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagare kunna:

 • beskriva och förklara de grundläggande termer och begrepp vi använder oss av inom nätverk och kommunikation
 • analysera kommunikationsscenarier och tillämpningskrav samt förklara vilka metoder och algoritmer som är lämpliga för att erbjuda en önskad kommunikationstjänst
 • förklara, modellera och analysera beteendet hos nätverk som använder olika metoder för felhantering samt flödes- och trängselkontroll, och förutsäga hur ett sådant system kommer reagera på olika händelser och förhållanden i nätverket
 • förklara funktionerna hos protokollen i de olika lagren i Internet-modellen och hur de olika lager interagerar med varandra
 • förklara och jämföra grundläggande algoritmer och mekanismer för felupptäckt, felkorrigering, flödeskontroll, trängselkontroll och vägval
 • designa, implementera och analysera beteendet hos enklare Internetbaserade tillämpningar och deras protokoll
 • förklara olika funktioner och begrepp rörande utrustning för kommunikation och nätverk
 • beräkna och/eller uppskatta prestanda hos kommunikationssystem, och föreslå förändringar för att förbättra dem. 

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Flödesreglering och felövervakning: stop&wait och sliding window, feldetektering och -hantering, felrättande koder, omsändning (ARQ).
 • Skiktade modeller: översikt över OSI och TCP/IP.
 • Lokala nätverk: topologier, accesstyrning, token ring, Ethernet, trådlösa nät, sammanbryggade nät, "spanning tree", VLAN, länkprotokoll.
 • Paket- och kretskoppling: WAN (Wide Area Network) och publika nät, principer och protokoll.
 • Sammankopplade nät: Internetprotokoll (IP), förbindelseorienterat och förbindelsefritt, vägvalsprotokoll och -algoritmer
 • Transportnivå: TCP, UDP.
 • Kommunikationsmodeller: "Client-server" och "peer-to-peer".
 • Tillämpningar: DNS, SMTP, FTP, HTTP, Telnet mm.
 • Nätverksprogrammering.

Behörighet

 • ID1018 Programmering I
 • IE1204 Digital design
 • IS1200 Datorteknik, grundkurs

Eller motsvarande kurser. 

Litteratur

James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach, Global Edition, 7/E. ISBN-10: 1292153598, ISBN-13: 9781292153599. Pearson/Addison Wesley.

Examination

 • LABA - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPG1 - Uppgift, 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Peter Sjödin, psj@kth.se

Examinator

Peter Sjödin <psj@kth.se>

Övrig information

Innehållet i denna kurs överlappar delvis med med IK12218 Internets protokoll och principer 6,0 hp. 

Påbyggnad

 • IK1550 Internetworking
 • IV1013 Introduktion till datasäkerhet

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.