Hoppa till huvudinnehållet

IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp

Kursen är en introduktion till nätverk, protokoll och kommunikation.

Vi studerar hur stora världstäckande nät kan byggas upp från de enskilda kommunicerande datorerna, via lokala, stads- och landstäckande nät. Vi använder och arbetar i kursen huvudsakligen med Internet som exempel. Målet med kursen är att både ge en insikt i principer och metoder, så väl som mer praktiska sidor.

Tyngdpunkten i kursen ligger på de ingående protokollen och algortimerna, och vi kommer följa hur dessa används och implementeras i TCP/IP-stacken, som är den bas på vilken Internet är byggd.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IK1203 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Flödesreglering och felövervakning: stop&wait och sliding window, feldetektering och -hantering, felrättande koder, omsändning (ARQ).
 • Skiktade modeller: översikt över OSI och TCP/IP.
 • Lokala nätverk: topologier, accesstyrning, token ring, Ethernet, trådlösa nät, sammanbryggade nät, "spanning tree", VLAN, länkprotokoll.
 • Paket- och kretskoppling: WAN (Wide Area Network) och publika nät, principer och protokoll.
 • Sammankopplade nät: Internetprotokoll (IP), förbindelseorienterat och förbindelsefritt, vägvalsprotokoll och -algoritmer
 • Transportnivå: TCP, UDP.
 • Kommunikationsmodeller: "Client-server" och "peer-to-peer".
 • Tillämpningar: DNS, SMTP, FTP, HTTP, Telnet mm.
 • Nätverksprogrammering.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att lära ut grunderna i datakommunikation och datornätverk. För den som sedan är intresserad av att ytterligare fördjupa sig, lägger den grunden för fortsatta studier inom området.

För den som planerar att fokusera på andra områden av IT så ger kursen de baskunskaper som behövs för att förstå och utnyttja datorkommunikation och datornätverk på ett tillförlitligt och effektivt sätt i system och tillämpningar.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagare kunna:

 • beskriva och förklara de grundläggande termer och begrepp vi använder oss av inom nätverk och kommunikation
 • analysera kommunikationsscenarier och tillämpningskrav samt förklara vilka metoder och algoritmer som är lämpliga för att erbjuda en önskad kommunikationstjänst
 • förklara, modellera och analysera beteendet hos nätverk som använder olika metoder för felhantering samt flödes- och trängselkontroll, och förutsäga hur ett sådant system kommer reagera på olika händelser och förhållanden i nätverket
 • förklara funktionerna hos protokollen i de olika lagren i Internet-modellen och hur de olika lager interagerar med varandra
 • förklara och jämföra grundläggande algoritmer och mekanismer för felupptäckt, felkorrigering, flödeskontroll, trängselkontroll och vägval
 • designa, implementera och analysera beteendet hos enklare Internetbaserade tillämpningar och deras protokoll
 • förklara olika funktioner och begrepp rörande utrustning för kommunikation och nätverk
 • beräkna och/eller uppskatta prestanda hos kommunikationssystem, och föreslå förändringar för att förbättra dem. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser motsvarande:

 • ID1018 Programmering I
 • IE1204 Digital design

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

James Kurose and Keith Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach", Global Edition, 7/e. ISBN: 9781292153599

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPG1 - Uppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För skriftlig tentamen (TENA) ges tentamenslydelsen på engelska. Lösningar får lämnas på svenska eller engelska.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Sjödin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK1203

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

 • IK1550 Internetworking
 • IV1013 Introduktion till datasäkerhet

Kontaktperson

Peter Sjödin, psj@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.

Innehållet i denna kurs överlappar delvis med med IK2218 Internets protokoll och principer 6,0 hp.