IK1332 Sakernas internet 7,5 hp

Internet of Things

Kursen ger deltagarna en bred introduktion till teknik och användningsområden för sakernas internet (Internet of Things).

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Systemarkitektur för IoT och tillhörande affärsmodeller.
 • Infrastruktur för IoT: LoRa-Wan, 6LoWPAN, 5G och SigFox.
 • Operativsystem och programmeringsmiljöer för inbyggda enheter, till exempel Linux, TinyOS och Contiki.
 • Tillämpningsprotokoll för överföring av sensordata, till exempel MQTT och CoAP.
 • Tillämpningsområden och tillhörande systemkrav.
 • Hållbarhet, säkerhet, integritet, energi och etik rörande IoT-system.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva översiktligt systemarkitekturen för olika existerande tekniker för sakernas internet (IoT)
 • beskriva kommunikationsprotokoll relaterade till IoT och kommunikation maskin till maskin (M2M)
 • förklara hur nätverkslagret stödjer IoT-system
 • konfigurera och utforma IoT-tjänster med existerande tekniker
 • ur ett brett perspektiv förklara utmaningar rörande hållbarhet, säkerhet, integritet och etik för IoT-tekniken.

För högsta betyg ska studenten dessutom kunna:

 • förklara uppbyggnaden av systemarkitektur och livcykeln för olika existerande tekniker för IoT
 • lösa allmänna dimensioneringsproblem rörande IoT-nätverk
 • jämföra olika kommunikationsprotokoll relaterade till IoT och kommunikation maskin till maskin
 • analysera prestanda och tillförlitlighet för existerande IoT-system
 • analysera IoT-system med avseende på hållbarhet, säkerhet, integritet och etik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

 • Slutförd kurs IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp, eller motsvarande.
 • Slutförd kurs ID1018 Programmering I 7,5 hp, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Bärbar dator.

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Cicek Cavdar

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK1332

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.