Hoppa till huvudinnehållet

IK1332 Sakernas internet 7,5 hp

Kursen ger deltagarna en bred introduktion till teknik och användningsområden för sakernas internet (Internet of Things).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan IK1332 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Systemarkitektur för IoT och tillhörande affärsmodeller.
 • Infrastruktur för IoT: LoRa-Wan, 6LoWPAN, 5G och SigFox.
 • Operativsystem och programmeringsmiljöer för inbyggda enheter, till exempel Linux, TinyOS och Contiki.
 • Tillämpningsprotokoll för överföring av sensordata, till exempel MQTT och CoAP.
 • Tillämpningsområden och tillhörande systemkrav.
 • Hållbarhet, säkerhet, integritet, energi och etik rörande IoT-system.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva översiktligt systemarkitekturen för olika existerande tekniker för sakernas internet (IoT)
 • beskriva kommunikationsprotokoll relaterade till IoT och kommunikation maskin till maskin (M2M)
 • förklara hur nätverkslagret stödjer IoT-system
 • konfigurera och utforma IoT-tjänster med existerande tekniker
 • ur ett brett perspektiv förklara utmaningar rörande hållbarhet, säkerhet, integritet och etik för IoT-tekniken.

För högsta betyg ska studenten dessutom kunna:

 • förklara uppbyggnaden av systemarkitektur och livcykeln för olika existerande tekniker för IoT
 • lösa allmänna dimensioneringsproblem rörande IoT-nätverk
 • jämföra olika kommunikationsprotokoll relaterade till IoT och kommunikation maskin till maskin
 • analysera prestanda och tillförlitlighet för existerande IoT-system
 • analysera IoT-system med avseende på hållbarhet, säkerhet, integritet och etik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Slutförd kurs IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp, eller motsvarande.
 • Slutförd kurs ID1018 Programmering I 7,5 hp, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK1332

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.