IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp

Communication System Design

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursens syfte är att erbjuda studenterna möjlighet att lära sig avancerad ny teknik genom att arbeta i grupp tillsammans med andra studenter från olika program och från olika universitet. Kursen har lärare från flera ämnen och i vissa fall företrädare för industrin i projekt där specialkunskap från olika discipliner blandas.

Pedagogisk modell
Kursen implementerar problembaserat lärande som bedrivs i projekt. Genom att lösa ”verkliga” problem i projektteam kommer studenterna att lära sig avancerade tekniska problem och samtidigt bli medvetna om många andra aspekter än de tekniska som är relevanta för problemlösning, design, lagarbete, projektledning och att ta teknik till marknaden. Förutom det problembaserade, projektdrivna tillvägagångssättet innehåller kursen en uppsättning metoder som underlättar inlärning, inklusive att lära av andra gruppmedlemmar, att utnyttja erfarenheter från tidigare kursomgångar och att lära av de bästa befintliga lösningarna på liknande problem och av de som tog fram lösningarna.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TCOMM TIVNM för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • lösa ett verklighetsnära problem
 • projektleda effektivt
 • kommunicera med alla intressenter under ett projekts genomförande
 • kommunicera projektets resultat
 • lagarbeta och samverka i grupper med olika sammansättning
 • utforma, bygga och driva kommunikationsapplikationer, tjänster och nätverk på innovativa sätt (trådbundet och trådlöst, data, röst, video)

i syfte att

 • genomföra ett projekt framgångsrikt som en förberedelse för att göra ett examensarbete.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bedrivs i projektform och implementerar problembaserat lärande. Genom att lösa verklighetsnära problem i projektgrupper kommer studenterna att lära sig lösa avancerade tekniska problem och samtidigt bli medvetna om att andra aspekter än tekniska, är relevanta för problemlösning, design, lagarbete och projektledning.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

 • Grundläggande programmeringskurs
 • Data communication and Computer Networks
 • Internetworking (IK1550)
 • Computer Hardware Basics
 • Operating Systems

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro på seminarier, workshoppar och vissa föreläsningar.

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Dejan Kostic <dmk@kth.se>

Examinator

Dejan Kostic <dmk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.