Hoppa till huvudinnehållet

IK2200 Kommunikationssystem 15,0 hp

Kursens syfte är att erbjuda studenterna möjlighet att lära sig avancerad ny teknik genom att arbeta i grupp tillsammans med andra studenter från olika program och från olika universitet. Kursen har lärare från flera ämnen och i vissa fall företrädare för industrin i projekt där specialkunskap från olika discipliner blandas.

Pedagogisk modell
Kursen implementerar problembaserat lärande som bedrivs i projekt. Genom att lösa ”verkliga” problem i projektteam kommer studenterna att lära sig avancerade tekniska problem och samtidigt bli medvetna om många andra aspekter än de tekniska som är relevanta för problemlösning, design, lagarbete, projektledning och att ta teknik till marknaden. Förutom det problembaserade, projektdrivna tillvägagångssättet innehåller kursen en uppsättning metoder som underlättar inlärning, inklusive att lära av andra gruppmedlemmar, att utnyttja erfarenheter från tidigare kursomgångar och att lära av de bästa befintliga lösningarna på liknande problem och av de som tog fram lösningarna.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan IK2200 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bedrivs i projektform och implementerar problembaserat lärande. Genom att lösa verklighetsnära problem i projektgrupper kommer studenterna att lära sig lösa avancerade tekniska problem och samtidigt bli medvetna om att andra aspekter än tekniska, är relevanta för problemlösning, design, lagarbete och projektledning.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • lösa ett verklighetsnära problem
 • projektleda effektivt
 • kommunicera med alla intressenter under ett projekts genomförande
 • kommunicera projektets resultat
 • lagarbeta och samverka i grupper med olika sammansättning
 • utforma, bygga och driva kommunikationsapplikationer, tjänster och nätverk på innovativa sätt (trådbundet och trådlöst, data, röst, video)

i syfte att

 • genomföra ett projekt framgångsrikt som en förberedelse för att göra ett examensarbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

 • Grundläggande programmeringskurs
 • Data communication and Computer Networks
 • Internetworking (IK1550)
 • Computer Hardware Basics
 • Operating Systems

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro på seminarier, workshoppar och vissa föreläsningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2200

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Dejan Kostic dmk@kth.se

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.