Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalIK2203 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap 15,0 hpAdministrera Om kursen

The objective of the course is to offer students an opportunity to learn about advanced emerging technologies and the associated market and business development by working in teams together with other students from different programs and a few from different universities, an interdisciplinary teaching team and representatives from industry in projects where specialist knowledge from different disciplines is blended.
We will create an advanced, demanding, fast-paced, comprehensive, and inspiring learning environment. The course is for anyone who likes to work in a context where the rule is: Teach others and learn from others, fellow participants in the course as well as those that have done similar work previously in similar or other contexts. This course is not for those who like stability, predictability and pre-scheduled courses where the teachers have all the right answers.

Pedagogical model
The course implements problem based learning driven by projects. By solving "real-world" problems in project teams, the students will learn advanced technology issues and at the same time become aware of many other aspects than technical which are relevant to problem solving, design, teamwork, project management and to taking technology to the market.
Besides the problem based, project driven approach, the course includes a set of methods facilitating learning, including peer learning, to learn from other team members, vicarious learning, to exploit experiences from earlier offerings of the course and bench learning, to learn from the best existing solutions to similar problems and the problem solvers behind them.

This is a 15 hp (credits) version of the Communication System Design family of courses.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IK2203 (HT 2011–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen genomförs problembaserat med inlärning driven av projekt. Genom att lösa "verkliga" problem i projektgrupper, kommer studenterna att lära sig avancerad teknik och samtidigt bli medveten om många andra aspekter än tekniska som är relevanta för problemlösning, design, teamwork, projektledning och att ta teknik från en idé hela vägen till marknaden. Förutom frågeställning till projektets tillvägagångssätt, innehåller kursen en uppsättning av metoder som underlättar lärande, inbegripet ömsesidigt lärande, lärande från övriga gruppmedlemmar, ställföreträdande lärande, för att utnyttja erfarenheter från tidigare erbjudanden av kursen och benchlearning, lära av de bästa befintliga lösningar till liknande problem och problemlösare behind them.

Lärandemål

Inlärningsmål
Det övergripande målet med kursen är att ge förmåga att:

 • Få de kunskaper för att designa, bygga och driva kommunikation applikationer, tjänster och nät på ett innovativt sätt - fast och trådlös - triple play - data, röst-, video-Internet och mobiltelefon
 • Lär dig att leda, driva, kommunicera och hur man blir företagare
 • Bli en global medborgare

I slutet av kursen ska studenten kunna:
1. Visa sin förmåga att lösa en "verkliga" problem

 • Identifiera och välj ett relevant problem
 • Definiera projektets omfattning
 • Utvärdera möjliga lösningar
 • Genomföra en fungerande prototyp
 • Presentera ett "framgångsrikt" affärsplan

2. Demonstrera oberoende inlärningsförmåga

 • Lära Integrera från olika källor till den föreslagna lösningen (t.ex. tidigare lärande, kursmaterial ges i kursen, kontakt med lärare, externt material, externa kontakter)
 • Visa självutvärdering kompetens
 • Hantera oändliga / öppna ("real-world") karaktär av projektet

3. Demonstrera effektiv projektledning

 • Gör en realistisk och strukturerad projektplan
 • Genomföra projektet enligt plan
 • Motivera och avvikelser dokument från planen
 • Deadlines
 • Förstärka laget trovärdighet genom att vara i tid, inom budget, och med särskild omsorg för att försäkra kvaliteten i detaljerna. Dessa inkluderar correctgrammar, stavning och siffror, komplett fotnoter som visar dina källor, en grundlig, konsekvent bibliografi och estetik av papperet.

4. Visa kommunikation när man arbetar med projektet

 • Hantera omfattning och intressenternas förväntningar effektivt som projektet utvecklats
 • Kommunicera med intressenterna effektivt av röstbrevlåda / e-post
 • Gör förnuftig användning av intressenter tid och projektets budget
 • Respektera intressenter synpunkter
 • Ta kritik icke-defensivt
 • Revidera slutprodukt när intressenterna har en bättre idé;
 • Ge kredit till intressenter och andra folk-ingång i förekommande fall

5. Visa kommunikationsförmåga vid presentationen av lösningen

 • Inkludera relevant innehåll
 • Använd lämplig struktur
 • Använd korrekt och lämpligt språk
 • Gör en realistisk och strukturerad projektplan
 • Gör presentationer intressant och roligt att andra

6. Arbeta som ett framgångsrikt team

 • Kommunicera effektivt i grupp
 • Bidra till grupparbeten
 • Bidra till lärandet för hela gruppen
 • Hantera konflikter effektivt
 • Samverka med andra projektgrupper
 • Var medveten om sin kompetens och agera ut den med myndigheten

Kursupplägg

Kursen pågår från mitten av januari till slutet av maj, dvs kursen spänner över två perioder.
Kursen kan läsas som 15-30hp i samläsning med kurserna IK2200, IK2202, IK2207, IK2208 och IK2209.
Studenterna kan välja mellan IK2200: 15 hp, IK2202: 24 poäng, IK2207: 18 poäng, IK2208: 24 poäng och IK2209: 30 högskolepoäng.
Studenter som väljer en version som inte är del av standard-läroplanen för det program han/hon följer måste få ett godkännande från programansvarig av det programmet.
Kursen kräver full uppmärksamhet från studenterna. Baserat på tidigare erfarenheter vi uppskatta timme åtagande att uppgå till minst 40 timmar per kurspoäng per student. Det finns obligatorisk närvaro för alla studenter vid alla seminarier. Du ansöker till kursen via kursens hemsida. Om du blir antagen, är du skyldig att lämna ett CV, en rangordning av projektförslagen och ett följebrev som anger ditt bidrag till kursen och dina förväntningar. Den första veckan av kursen kommer det att finnas en introduktion på KTH inKista med hela lärarlag, studenterna, och huvudmännen. Registrering och avspark kommer att hållas på måndag och resten av veckan är avsatt för olika seminarier och aktiviteter team. Närvaro under den första veckan av kursen är obligatorisk för att hålla din plats i kursen. I februari (september) en projektplan för alla projekt. Efter detta fortsätter projektgrupperna sitt arbete tillsammans med sina huvudmän coacher fram till mars (oktober). I mars(oktober)görs en halvtidsöversyn, en workshop kommer att hållas i Kista med gruppdiskussioner, seminarier och projektarbete. Närvaro under mitten-workshopen är obligatorisk. Kursen avslutas med ett seminarium och presentation av projekt i slutet av varje termin. Workshopen i maj (januari) är obligatoriskt att delta för alla elever (utom för studenter från andra universitet som ingår i SIDA-projekt). Ditt erfarenhetsbaserade "paper" lämnas i maj. Efter sista seminariet gör eleverna  sin utvärdering av kursen och lärarna, coacherna och andra personer som varit involverade i projekten och i kursen ger sina bidrag till det slutliga betyget. I CSD projektet (kursen) ingår också obligatoriska föreläsningar och seminarier i muntlig och skriftlig framställning. I denna kursdel finns det två föreläsningar, som vänder sig till alla studenter, och tre utbildningsseminarier för varje projektgrupp. All information om föreläsningar och seminarier, bland annat tider, klistras in i meddelande- och presentationsmodulen på kursen webben - och uppdateras under kursens gång.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Precis som lärandemål och förväntade studieresultat med denna kurs är integrerade, så är students betyg bestämt på ett holistiskt och integrerat sätt också. Nedanstående resultat är utformade för att ge förmåga att nå de sex förväntade studieresultat som anges ovan. Kursen använder ett 360 graders perspektiv i sin gradering. Därför kommer betygsprocess involvera lärare, coacher och huvudmännen (för projektresultat). Dit avslutande individuella betyg baseras på din individuella prestation och i teamet.

Rekommenderade förkunskaper

 • Grundläggande programmeringskurs
 • Data communication and Computer Networks
 • Internetworking (IK1550)
 • Computer Hardware Basics
 • Operating Systems

Utrustning

Egen laptop

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektplan, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • RAP1 - Projektrapport, 12,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Betygen är baserade på:

 • Kvaliteten på de obligatoriska resultat som beskrivs nedan
 • Ytterligare resultat definieras och förhandlas i avtalen för de olika projekt och olika individer delvis bygger på hur många poäng / hur många spenderade timmar och för vilken kurs de har registrerat.
 • individuella bidrag till målen för laget projekt, enskilda bidrag till inlärningsmiljön av kursen genom ditt aktiva deltagande under seminarier och andra aktiviteter kurs

Obligatoriska leverabler

 • En projektplan inklusive kontrakt som definierar projektresultat
 • projektets hemsida
 • En erfarenhetsspridning papper, inklusive

Enskilda bidrag

 • "Papers" från alla studenter, individuellt
 • En halv-tids presentation
 • En muntlig presentation
 • En slutrapport
 • En video
 • En utställning

Exempel på resultat som anges i avtalen:

 • En prototyp
 • En business-plan

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Dejan Manojlo Kostic

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2203

Ges av

ICT/Kommunikationssystem

Huvudområde

Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Dejan Kostic (dmk@kth.se)

Övrig information

Kursen har individuell antagningsprövning via CV.

Some projects are carried out abroad.

The course runs from Mid-January to End-of-May (or from Mid-September to January), i.e., the course spans over two periods.

The course can be taken for 15-30hp and as a result is co-taught with  IK2200, IK2202, IK2207, IK2208 and IK2209. A detailed schedule can be under the "Course Schedule" entry.

The students can choose between IK2200:15 credits, IK2202:24 credits, IK2207:18 credits, IK2208:24 credits and IK2209:30 credits.

Students that select a version that is not part of the standard curriculum for the program he/she is following may have to get an approval from the program director of that program.

The course requires full attention from the students. Based on past experience we estimate the hourly commitment to amount to at least 40 hours/ credit per student. There is compulsory attendance for all students at all seminars. You apply to the course via the course web site. If youare admitted, you are required to provide a cv, a ranking of theprojects and a cover letter indicating your contributions to the courseand your expectations.  The first week of the course there will be an introduction at KTH inKista with the whole teaching team, the students, and the principals. Registration and kickoff workshop will be held on Monday and the rest of the week is allocated for different seminars and team activities. Attendance during the first week of the course is mandatory to keep your space in the course. In February a project plan is due for all projects. Afterthis the project teams continues their work together with their coachesand principals until March.  In March a Midterm workshop will be held in Kista with groupdiscussions, seminars, and project work. Attendance during the Midterm workshop is mandatory.  The course ends with a workshop and presentation of the projects in theend of May. The workshop in May is mandatory to attend for all students (except for students from other universities who are part of the SIDA-projects). The Lessons Learned paper is due in May. After the Final workshop the students do their evaluation of the course and the principals, coaches, and other people who have been involved in the projects and in the course give their input to the final grades.  The CSD project course also includes compulsory lectures and seminars in oral and written presentations. In this course element there are two lectures, addressing all students, and three training seminars for each project group. All information about lectures and seminars, including schedules, are pasted in the Communication and Presentations module on the course web - and updated as the course proceeds.