IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 hp

Advanced Internetworking II

Teknologen kommer att ges en djup förståelse för hur nätverk byggs med länkar, switchar och routrar, samt för kommunikationsprotokoll på nivå 2 (länknivå) och nivå 3 (nätverksnivå).

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informations- och kommunikationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 TCOMM TINNM för programstuderande

Lärandemål

Teknologen kommer att ges en djup förståelse för hur nätverk byggs med länkar, switchar och routrar, samt för kommunikationsprotokoll på nivå 2 (länknivå) och nivå 3 (nätverksnivå). Studenterna kommer att skaffa sig bred och djup insikt i olika typer av nätverskelement och nätverk, samt hur de används för olika syften och tillämpningsområden. Studenterna kommer även att få praktisk erfarenhet av att konfigurera och hantera TCP/IP-nät.

Detta innebär att efter fullgjord kurs ska teknologen att kunna:

 • Beskriva metoder och element som används för att konstruera switchade nätverk, samt beskriva och diksutera faktorer som påverkar val av metoder och utrustning.
 • Förklara olika tekniker för vägval i switchade nätverk, och utföra vägvalsberäkningar med hjälp av ”spanning tree”-metoder.
 • Förklara konceptet med virtuella nätverk och  beskriva olika metoder för att realisera virtuella nätverk.
 • Beskriva olika tekniker för skydd mot länk- och nodfel och för att öka tillgängligheten i nätverk.
 • Analysera och jämföra protokoll med avseende på nätverksdesign, kostnad, prestanda och hanteringsegenskaper.
 • Utforma, konfigurera och hantera komplexa lokala nätverk med Ethernet-switchar och routrar.
 • Ge exempel på och beskriva aktuella forskningsproblem inom de områden som ingår i kursen.
 • Ge exempel på och förklara sociala, etiska samt miljömässiga aspekter av hållbar utveckling inom området kommunikationssystem.

Kursens huvudsakliga innehåll

IP (Internet Protocol) har blivit det protokoll som används världen över för att koppla samman nätverk i global skala. IP har förblivit detsamma under många år, medan dramatiska förändringar har skett när det gäller kapacitet, konnektivitet, tjänster, osv, huvudsaklingen som en följd av utvecklingen i underliggande nätverksinfrastruktur. För operatörer, företag, universitet osv blir det allt viktigare att ha en god förståelse för hur underliggande nättekniker kan användas för att designa tillförlitliga och kostnadseffektiva nät.

Den här kursen behandlar områdena inom länk- och nätverksprotokoll samt nätverk, och avser ge en god förståelse av moderna trender och framsteg inom området kommunikation och nätverk. De teknikområden som ingår i kursen kan variera från år till år, och exempel på områden som kan ingå är MPLS (Multiprotocol label switching), Datacenter-nätverk och Internet-of-Things.

För att ytterligare illustrera olika principer och för att ge praktisk erfarenhet innehåller kursen, utöver teoretiska moment som föreläsningar, en uppsättning laborationer samt en projektuppgift.

Kursupplägg

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet

Studenterna ska ha klarat av kursen IK2215 (Avancerad Internetteknik), eller ha motsvarande kunskaper i internetteknik och datorkommunikation.

Litteratur

Kurslitteraturen består i huvudsak av forskningsartiklar i de ämnen som ingår i kursen.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

För betyg godkänt krävs att teknologen ska kunna beskriva och förklara design-principer för protokoll, metoder och nätverkselement i switchade såväl som routade nätverk, samt kunna tillämpa dessa protokoll och metoder i riktiga nätverk.

För högre betyg krävs att teknologen dessutom ska kunna kritiskt granska och utvärdera olika kommunikationsprotokoll samt jämföra och förklara för- och nackdelar med olika protokollkonstruktioner.

Krav för slutbetyg

Kursen är uppdelad i tre moment och för slutbetyg krävs godkänt på alla tre delmomenten:

 • Skriftlig examen (A-F)
 • Laborationer (U/G)
 • Projektuppgift (U/G)

Slutbetyg sätts utifrån resultatet på skriftlig examen.

Betygsskala: A-F

Ges av

EECS/Kommunikation

Examinator

Dejan Kostic <dmk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.