Hoppa till huvudinnehållet

IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 hp

Teknologen kommer att ges en djup förståelse för hur nätverk byggs med länkar, switchar och routrar, samt för kommunikationsprotokoll på nivå 2 (länknivå) och nivå 3 (nätverksnivå).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IK2217 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

IP (Internet Protocol) har blivit det protokoll som används världen över för att koppla samman nätverk i global skala. IP har förblivit detsamma under många år, medan dramatiska förändringar har skett när det gäller kapacitet, konnektivitet, tjänster, osv, huvudsaklingen som en följd av utvecklingen i underliggande nätverksinfrastruktur. För operatörer, företag, universitet osv blir det allt viktigare att ha en god förståelse för hur underliggande nättekniker kan användas för att designa tillförlitliga och kostnadseffektiva nät.

Den här kursen behandlar områdena inom länk- och nätverksprotokoll samt nätverk, och avser ge en god förståelse av moderna trender och framsteg inom området kommunikation och nätverk. De teknikområden som ingår i kursen kan variera från år till år, och exempel på områden som kan ingå är MPLS (Multiprotocol label switching), Datacenter-nätverk och Internet-of-Things.

För att ytterligare illustrera olika principer och för att ge praktisk erfarenhet innehåller kursen, utöver teoretiska moment som föreläsningar, en uppsättning laborationer samt en projektuppgift.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna 

 • beskriva metoder och element som används för att konstruera växlade nätverk samt beskriva och diskutera faktorer som påverkar val av metoder och utrustning
 • förklara olika tekniker för vägval i växlade nätverk
 • programmera vidarebefordrings- och kontrollplan för en programmerbar switch
 • förklara begreppet "virtuellt nätverk" och beskriva olika metoder för att förverkliga virtuella nätverk
 • beskriva olika tekniker för att skydda mot fel i länkar och noder och för att öka tillgängligheten i nätverk
 • analysera och jämföra protokoll med avseende på nätverksdesign, kostnader, prestanda och driftegenskaper
 • utforma, konfigurera och hantera komplexa lokala nätverk med Ethernet-switchar och routrar
 • ge exempel på och beskriva nuvarande forskningsproblem inom de områden som ingår i kursen
 • ge exempel på och förklara sociala, etiska och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling inom området för kommunikationssystem

i syfte att

 • få en djup förståelse för hur kommunikationsnätverk är byggda och sammankopplade med varandra och hur switchar och routrar har utvecklats under de senaste decennierna
 • lära sig om prestanda, säkerhet och kontrollaspekter av nätverksenheter och protokoll
 • få praktisk erfarenhet av att programmera ett nätverk som består av programmerbara senaste generationens switchar och routrar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenterna ska ha klarat av kursen IK2215 (Avancerad Internetteknik), eller ha motsvarande kunskaper i internetteknik och datorkommunikation.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEMA - Sammanfattning av vetenskapliga artiklar, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För betyg godkänt krävs att teknologen ska kunna beskriva och förklara design-principer för protokoll, metoder och nätverkselement i switchade såväl som routade nätverk, samt kunna tillämpa dessa protokoll och metoder i riktiga nätverk.

För högre betyg krävs att teknologen dessutom ska kunna kritiskt granska och utvärdera olika kommunikationsprotokoll samt jämföra och förklara för- och nackdelar med olika protokollkonstruktioner.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2217

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik, Informations- och kommunikationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

Studenter som läste kursen 2019 eller tidigare och behöver slutföra något av de tidigare provmomenteten LAB1 eller PRO1 ska kontakta examinator för att få ny examinationsuppgift. Det tidigare momentet TEN1 ersätts av TENA.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.