Hoppa till huvudinnehållet

IK2510 Radionät 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IK2510 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs ger en övergripande och systematisk introduktion till teori och praktik för mobila datanätverk. Kursen behandlar grundläggande designprinciper, liksom analytiska verktyg för att utvärdera nätverksprestanda. Du kommer att lära dig state-of-the-art metoder för nätverkdesign som ger möjlighet att flexibelt och effektivt hantera olika resurser såsom spektrum, energi och investeringar i infrastruktur. Traditionella ämnesinslag såsom accessmetoder, cellutbyggnad, kapacitet, handover och interferenshantering behandlas här, men även mer avancerade inslag av nätverksdesign såsom MIMO (multipel input, multipel output) antenntekniker, heterogena nätverk, energieffektivitet i olika generationer av trådlösa nätverk såsom 4G och 5G.

– Grunderna inom området trådlösa kommunikationssystem:
Uppbyggnad och funktionella block.

– Prestandamått:
Täckning, kvalitet, kapacitet, trafikmodeller. Servicekvalitetsklasser och QoSförhandling.

– Modellering av trådlösa nätverk:
Modeller av trådlösa access-nätverk, tjänster och prestandamått, resursallokering i trådlösa accessnätverk, ortogonala signaler, garanterad servicekvalitet – blockering, best effort – ickeblockering.

– Medium Access Control (MAC):
Datatrafik och prestandamått, spärr-fria accessprotokoll, trängselbaserade accessprotokoll, applikationer, IEEE 802.11, cellulära nätverk.

– Schemaläggning:
Frågeställningar inom schemaläggning av trådlösa nätverk, trådlös schemaläggning och kapacitetsregioner, round-robinschemaläggning, schemaläggning med maximal genomströmning, proportionellt rättvis schemaläggning, maxminschemaläggning, schemaläggning med maximal nytta, schemaläggning i OFDMA-system.

– Principer för cellulära system:
Ortogonala fleranvändarsystem, planering av täckningsområde, statisk kanalallokering, trafikbaserad kapacitetsanalys, best-effort-dataservice, avbrottsbaserad kapacitetsanalys, riktnings- och sektorsantenner. Cellulära CDMAsystem, upplänkskapacitet för DS-CDMA-system, trafikbaserad kapacitet i DSCDMAsystem, nedlänkskapacitet för DS-CDMA-system, multiservice-DS-CDMA-system.

– Sändarens effektkontroll:
Prestandamått och villkor för nåbarhet, central effektstyrning, SIRbalansering, tillträdesstyrning, distribuerad effektstyrning, effektstyrning för elastisk trafik, distributed effektstyrning för trådlösa data.

– Interferenshantering:
Klassificering av interferenshanteringstekniker, att undvika interferens, interferensspridning, interferensundertryckning, interferenshantering för heterogena nätverk.

– Association och handover:
Miljöer och problem för handover, resurshantering för handover, mjuk handover, mjuk handover i praktiken, användasrassociering.

– Energieffektiv design:
Energiförbrukning för trådlösa nätverk, energieffektiv överföring, avvägningar vid virtualiserat resursutnyttjande, energieffektiv MAC-design, energieffektiv virtualiserad styrning.

– 4G- (LTE) och 5G-nätverk:
Arkitektur, numerologi och resursallokering i 4G- och 5G-nätverk.

– Introduktion till kommunikation med flera antenner:
Introduktion till strålformning, beräkning av flerantennsystem för en basstation, kortfattad genomgång av MIMO-kommunikation.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • tillämpa de viktigaste teknikerna för design och planering samt att analysera kapacitet, resurshantering och prestanda för trådlösa nätverk
  • använda och modifiera simuleringsverktyg för utvärdering av trådlösa systems prestanda
  • läsa och använda aktuell litteratur från både vetenskapliga konferenser och tidskrifter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i Trådlösa kommunikationssystem, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IK2507.

Kunskaper i Trådlös transmissionsteknik, 7,5 hp, motsvarande slutförd kurs IK2508.

Gymnasiekursen Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Fundamentals of Mobile Data Networks, Guowang Miao, Jens Zander, Ki Won Sung, and Ben Slimane, Cambridge University Press, March 3, 2016, ISBN-10: 1107143217.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENA - Tentamen, 6,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Slimane Ben Slimane

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2510

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.