Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Level: Advanced

This course will give both practical and general knowledge concerning wireless and mobile network architectures. After this course you should have some knowledge of these architectures and understand the basic priciples behind them.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan IK2555 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

This course will focus on the network architectures that are used in wireless and mobile networks. In some cases we will dig deeper into the protocols used by such networks. The course should give both practical and more general knowledge concerning the these network architectures.

The course consists of 10 hours of lectures, and an assigned paper requiring roughly 50h of work by each student.

Lärandemål

This course will give both practical and general knowledge concerning wireless and mobile network architectures. After this course you should have some knowledge of these architectures and understand the basic priciples behind them.

Following this course a student should be able to:

 • Understand the architecture of existing mobile and wireless networks at a sufficient level to recognize the common features of such networks in any mobile or wireless network.
 • Based upon recognition of common features, the student should be able to compare and contrast one network architecture with another.
 • Describe differences between different types of mobility (such as user mobile, terminal mobility, session mobility) and understand how each type of mobility can be supported.
 • Understand the core network protocols and applications in third generation mobile networks.
 • Demonstrate your knowledge of this area both orally and in writing.
 • Write papers suitable for submission to conferences and journals in the area.
 • Read the current literature at the level of conference papers in this area.

While you may not be able to understand all of the papers in journals, magazines, and conferences in this area - you should be able to read 90% or more of them and have good comprehension. In this area it is especially important that you develop a habit of reading the journals, trade papers, etc. In addition, you should also be aware of both standardization activities, new products/services, and public policy in the area.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Rekommenderade förkunskaper

Data and Computer Communications or equivalent knowledge in Computer Communications (such as IK1203) or
Internetworking (such as IK1550)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Wireless and Mobile All-IP Netorks, Yi-Bing Lin and Ai-Chun Pang

Upplaga: Förlag: Wiley År: 2005

ISBN: 0-471-74922-2

Övrig litteratur

The course was previously mainly based on the book Wireless and Mobile Network Architectures by Yi-Bing Lin and Imrich Chlamtac, John Wiley & Sons; 2001 ISBN: 0-471-39492-0 (a version published in Singapore is ISBN 9971-51-366-8). This book is no longer in-print. Additionally, the new book addresses the focus of current mobile and wireless networks on internetworking and the use of IP as the protocol family of choice.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

An assigned paper requiring roughly 50h of work by each student along with an oral presentation.
Written report

 • The length of the final report should be ~10 pages (roughly 5,000 words) for each student (the style should be that of a conference paper);
 • Papers should not focus on physical and link layer issues as this is not a course in radio communication systems, but rather the papers should look at things which have an impact on the architecture or upon which the architecture has an effect.
 • If there are multiple students in a project group, the report may be in the form of a collections of papers, with each paper suitable for submission to a conference or journal.
 • Contribution by each member of the group - must be clear (in the case where the report is a collection of papers - the role of each member of the group can be explain in the overall introduction to the papers.
 • The report should clearly describe: 1) what you have done; 2) who did what; if you have done some implementation and measurements you should describe the methods and tools used, along with the test or implementation results, and your analysis.
 • Language: the report can be written in Swedish or English (NB: I can provide better feedback if the report is written in English.)
  Oral presentations: Each group should present their results for at most 20 minutes (note that this is the upper limit on time - not a lower limit, thus an individial doing a project might plan on 8-10 minutes), followed by some discussion.

Note: For graduate students the paper should be of the quality that it could be submitted to a conference - immediately following the course.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Gerald Quentin Maguire Jr

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2555

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Informations- och kommunikationsteknik, Informationsteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Gerald Maguire (maguire@kth.se)

Övrig information

Kursen utvärderasoch utvecklas i enlighetmed KTH: spolicy för Kursanalys
Betygsskala
     För att få ett "A" måste du skriva en enastående eller utmärkt papper och ger en enastående eller utmärkt muntlig presentation. (Observera att åtminstone en av dessa behov för att vara utmärkt.)
     För att få ett "B" måste du skriva ett mycket bra papper, dvs bör det vara antingen en mycket bra recension eller presentera en ny idé; och du måste ge en mycket god muntlig presentation.
     För att få ett "C" måste du skriva ett papper som visar att du förstår de grundläggande idéerna bakom mobila och trådlösa nätverk och att du förstår en (eller flera) särskilda aspekter på samma nivå som en genomsnittlig studerande på masternivå i ämnesområde. Dessutom måste du kunna presentera resultatet av dina papper i en klar, koncis och professionellt sätt - (. Som kan förväntas på en typisk internationell konferens inom detta område) och svarar på frågor
     För att få ett "D" du måste visa att du förstår de grundläggande idéerna bakom mobila och trådlösa nät, dock är grunt din kunskapsnivå och du inte kan muntligen besvara fördjupade frågor om ämnet för din uppsats.
     Om papperet har en del fel (inklusive ofullständiga referenser) eller om du inte kan svara på fördjupade frågor efter din muntliga presentation betyget kommer att bli en "E".
     Om papperet har allvarliga fel eller du inte kan svara på grundläggande frågor efter din muntliga presentation betyget kommer att vara en "F".
     Om ditt papperellermuntligpresentation ärnära tillförbigående,meninte på den nivåsom passerar,då du kommeratt erbjudasmöjlighet till"Komplettering",det vill säga,kanstudenter varsuppsatspasserar intelämna in en revideradversion avsina papper(ellerenheltnytt papper)-somkommer att utvärderas;likaledesstudenter varsmuntlig presentationär oacceptabeltkan erbjudasen andrachans attge sinmuntlig presentation.Omen elevmisslyckasden andramuntliga presentationen,måste delägga fram en nyrapport omett nytt ämneför att geen muntlig presentationom detta nyaämne.