Hoppa till huvudinnehållet

IL1331 VHDL-design 7,5 hp

Digital design med VHDL. Konstruktion, analys, simulering och syntes av digital elektronik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IL1331 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande VHDL
 • Testbänkar
 • Syntes med VHDL
 • Utvecklingsverktyg: simulatorer och syntesverktyg
 • Programmerbara kretsar (PLD, FPGA och ASIC)
 • Konstruktionsmetodik.

Lärandemål

Att ge kunskaper i hur man, på ett strukturerat sätt, konstruerar och utvärderar en digital konstruktion med hjälp av hårdvarubeskrivande språk och moderna utvecklingsverktyg.

Detta innebär att studenten efter avslutad kurs ska:

 • kunna modellera digitala system i hårdvarubeskrivande språk på olika abstraktionsnivåer
 • kunna partitionera ett digitalt system i olika delsystem
 • kunna simulera och verifiera att en konstruktion fungerar
 • kunna överföra en konstruktion från en simulerbar nivå till en syntetiserbar nivå
 • kunna använda moderna utvecklingsverktyg för digital konstruktion med hårdvarubeskrivande språk
 • kunna beskriva pricipiella delar i programmerbara kretsar (PLD, FPGA, ASIC) samt kunna visa hur mindre konstruktioner implementeras i dessa.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper motsvarande kurserna IE1204/IE1205 Digital design och IS1200 Datorteknik, grundkurs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

VHDL för konstruktion, Sjöholm, S. - Lindh, L. Upplaga: 4 Förlag: Studentlitteratur. År: 2003. ISBN: 91-44-02471-1.

Övrig litteratur:

Ashenden, P.: The Designer's Guide to VHDL. Upplaga: 2 ISBN 1-55860-674-2.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Johnny Öberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL1331

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Elektroteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johnny Öberg (johnnyob@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.