Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp

Om kursomgång

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60086

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Elena Dubrova

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan IL1333 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Fysiska attacker och "tamper resistance" 
 • Sidokanalattacker och motåtgärder
 • Introduktion till lightweight cryptography
 • Säkerhet för smartkort och radiofrekvensidentifiering (RFID-taggar)
 • Design för fysikaliska okloningsbara funktioner (PUFs) och sanna slumptalsgeneratorer
 • Personlig integritet i sakernasinternet-eran

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva state-of-the-art hårdvarusäkerhetstekniker och motivera deras tillämpningar och begränsningar
 • beskriva hur säkerheten garanteras i en exemplifierande tillämpning
 • beskriva hoten mot ett system från hårdvaruperspektiv samt tillgängliga motåtgärder och tillämpa kunskaperna för att välja en lämplig uppsättning av motåtgärder för en viss hotbild.
 • analysera och gör en kritisk avvägning mellan systemets prestanda, kostnad och säkerhet samt exemplifiera kompromisser som är tillgängliga för konstruktörer av elektroniska och inbyggda system
 • förklara behovet av hårdvarusäkerhetsprimitiver och motivera för- och nackdelar med olika primitiver samt välja en lämplig primitiv för en specifik tillämpning
 • använda kunskaperna till att bygga ett litet elektroniskt eller inbyggt system för ökad säkerhet och förklara hur säkerheten garanteras i systemet.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kunskaper i digital design, 6 hp, motsvarande slutförd kurs IE1204/IE1205.

Gymnasiekursen Engelska B/6.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elena Dubrova

Övergångsbestämmelser

Studenter som har kvar tidigare moment erbjuds att slutföra dessa.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.