Hoppa till huvudinnehållet

IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IL1333 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Fysiska attacker och "tamper resistance" 
 • Sidokanalattacker och motåtgärder
 • Introduktion till lightweight cryptography
 • Säkerhet för smartkort och radiofrekvensidentifiering (RFID-taggar)
 • Design för fysikaliska okloningsbara funktioner (PUFs) och sanna slumptalsgeneratorer
 • Personlig integritet i sakernasinternet-eran

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva state-of-the-art hårdvarusäkerhetstekniker och motivera deras tillämpningar och begränsningar
 • beskriva hur säkerheten garanteras i en exemplifierande tillämpning
 • beskriva hoten mot ett system från hårdvaruperspektiv samt tillgängliga motåtgärder och tillämpa kunskaperna för att välja en lämplig uppsättning av motåtgärder för en viss hotbild.
 • analysera och gör en kritisk avvägning mellan systemets prestanda, kostnad och säkerhet samt exemplifiera kompromisser som är tillgängliga för konstruktörer av elektroniska och inbyggda system
 • förklara behovet av hårdvarusäkerhetsprimitiver och motivera för- och nackdelar med olika primitiver samt välja en lämplig primitiv för en specifik tillämpning
 • använda kunskaperna till att bygga ett litet elektroniskt eller inbyggt system för ökad säkerhet och förklara hur säkerheten garanteras i systemet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs i digital design motsvarande IE1204/IE1205.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Elena Dubrova

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL1333

Ges av

EECS/Elektroteknik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elena Dubrova

Övergångsbestämmelser

Studenter som har kvar tidigare moment erbjuds att slutföra dessa.

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.