Hoppa till huvudinnehållet

IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp

Kursen behandlar konstruktionsprocessen av mjukvara för inbyggda system. Den här typen av mjukvara är vanligtvis organiserad i lager. På lägsta nivån befinner sig den mjukvaran som är direkt beroende på hårdvaran och på högsta nivån moduler som är specifika för applikationen. Beroende på karakteristiken av inbyggda system måste utvecklaren se till att inte bara funktionella krav bli bemötta, utan även icke-funktionella krav som fördröjnings- och minneskrav eller krav på låg effektförbrukning. Huvudmomentet i kursen ligger på mjukvara för realtidssystem.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan IL2212 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Designprocessen för inbyggda multiprocessorrealtidssystem.
 • Konstruktionskrav för säkerhetskritiska inbyggda programvarusystem.
 • Specifikation av inbyggda programvarusystem: Modelleringsparadigm och modelleringsspråk. Plattformsmodellering.
 • Avancerade modeller och metoder för analys av realtidssystem.
 • Metoder för kodgenerering från högnivåmodeller. 

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • använda olika modelleringsparadigm för specifikation av inbyggda programvarusystem
 • använda avancerade modeller och metoder för analys av inbyggda realtidssystem
 • använda metoder för generering av programvara från högnivåmodeller
 • genomföra konstruktionsprocessen från specifikation till implementering av ett inbyggt multiprocessorrealtidssystem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs på avancerad nivå i inbyggda system motsvarande IL2206 Inbyggda system.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper i konstruktionen av inbyggda system, motsvarande IL2206 Inbyggda System

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL2212

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.