Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan IL2217 (HT 2008–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Introduktion till övergripande systemkonstruktionsflöde och implementeringstekniker
 • Introduktion till hårdvarubeskrivande språk
 • Systemmodellering med VHDL
 • Syntetiserbar delmängd av VHDL
 • Alternativa hårdvarubeskrivande språk
 • Introduktion till VHDL-AMS (Analog och Mixed Signal VHDL)
 • Konstruktion och analys av kombinatoriska och sekventiella komponenter
 • Implementeringsarkitekturer
 • Syntes mot FPGA:er
 • Asynkrona och. synkrona tillståndsmaskiner
 • Mikrocontrollers/processorer och databussar

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • använda hårdvarubeskrivande språk för att modellera digital hårdvara
 • nämna och förklara de olika stegen i konstruktionsflödet för digital hårdavara
 • peka ut den syntetiserbara delmängden av ett hårdvarubeskrivande språk
 • namnge alternativa hårdvarubeskrivande språk
 • beskriva olika implementeringsarkitekturer för digital hårdvara
 • konstruera digital hårdvara som implementeras på en FPGA
 • förklara den principiella funktionaliteten av ett hårdvarubeskrivande språk för modellering av både analog och digital hårdvara
 • använda typiska konstruktionsmetoder för kombinatoriska kretsar, asynkrona och synkrona tillståndsmaskiner och busstrukturer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande digitalteknik (motsvarande IE1204 Digital Design).

Baskunskaper om mikroprocessorers uppbyggnad och instruktionsexekvering (motsvarande delar av till exempel IS1200 Datorteknik, grundkurs).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursboken meddelas en månad innan kursstart på kurswebsidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationskurs, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygsskala: A/B/C/D/E/Fx/F

Övriga krav för slutbetyg

 • Skriftlig tentamen, 3.0 hp, (TEN1: Betyg A-F)
 • Laborationskurs, 4.5 hp (LAB1: Betyg P,F) 

Slutbetyget ges av betyget i den skriftliga tentamen (TEN1). 

Laborationskursen måste avslutas under pågående läsår. Annars måste alla laborationer göras om. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

IL2200 ASIC-designmetodik med hårdvarubeskrivande språk
IL2204 DSP-konstruktion med HDL
IL2202 Systemmodellering

Kontaktperson

Johnny Öberg (johnnyob@kth.se)

Övrig information

HDL = Hardware Description Language
DSP = Digital Signal Processing
FPGA = Field Programmable Gate Array
ASIC = Application Specific Integrated Circuit
EDA = Electronic Design Automation.
Kursen examineras kontinuerligt. Varje laboration har också funktionen av en kontrollskrivning, vilken kan ge bonuspoäng till den skriftliga tentamen.