Hoppa till huvudinnehållet

IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp

Kursen omfattar koncept, principerna och teknikerna för att designa integrerade elektroniska system. Dessa system innehåller analoga, blandadsignal- och digitala byggblock. De vanligaste lösningarna för integration demonstreras genom exempel. Kursen syftar till att erbjuda kunskap och erfarenhet i analys och design av grundläggande analoga kretsar. Kursen ger också inblick i moderna verktyg för att designa integrerad elektronik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan IL2238 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen inriktas huvudsakligen på följande ämnesområden.

 • Introduktion till integrerade elektroniksystem
 • Lösningar för integration och speciella problem relaterade till detta område
 • MOSFET-komponentfunktion och modeller (stor- och småsignal, låg- och högfrekvens)
 • Grundläggande analoga byggblock (förstärkare, strömspeglar, spänningsreferens) av integrerade kretar (IC)
 • Frekvensrespons
 • Brus
 • Återkoppling
 • Integrerade operationsförstärkare  (opamp)
 • Stabilitet och frekvenskompensation av operationsförstärkare
 • Layouttekniker

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • utveckla och använda stor- och småsignals- (låg- och högfrekvens), brus- och MOSFET-modeller 
 • använda stor- och småsignal och brusanalys, frekvensrespons, stabilitet och frekvenskompensationsmetoder för grundläggande CMOS analoga integrerade kretsar 
 • värdera vilken kretsarkitektur som är lämplig i önskad applikation 
 • designa, simulera och analysera grundläggande CMOS analoga integrerade kretsar och använda professionella CAD-verktyg
 • göra en skriftlig dokumentation av konstruerade kretsars egenskaper och presentera det muntligt

i syfte att

 • få en god förståelse av integrerade analoga system och grundläggande metoder och tekniker för konstruktion av integrerade analoga system.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförda kurser i analog elektronik motsvarande IE1207/IE1202 och i digitala kretsar motsvarande IE1204/IE1205.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IL2238

Ges av

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

IL2220 och IL2221

Kontaktperson

Ana Rusu

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.