IS1350 Operativsystem 7,5 hp

Operating Systems

Grundläggande funktionalitet, konstruktion, uppbyggnad, kommandon, konfigurering, administration av ett modernt operativsystem.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen operativsystem ges för programstudenter vid högskoleingenjörsutbildningen i datateknik och det tekniska kandidatprogrammet i informations och kommunikationsteknik. Kursens övergripande mål är att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som erfordras för att förstå hur ett modernt operativsystem är konstruerat, uppbyggt samt ur ett administrations och säkerhetsprespektiv kunna analysera dess funktion. 

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:  

 • förstå och i detalj kunna förklara hur olika delar av moderna operativsystem implementeras med fokus på processer, schemaläggning, trådar, virtuellminne, filsystem, I/O, drivrutiner och systemanrop
 • förstå och förklara hur olika delar av ett operativsystem interagerar och hur de påverkar prestandan hos applikationer
 • hur exempeloperativsystemen UNIX, LINUX och Windows är uppbyggda och de designval som gjorts
 • känna till och förklara hur stöd för realtid implementeras
 • känna till grunderna för synkronisering
 • känna till hur minneshantering kan justeras för att spegla krav från olika typer av program 
 • kunna skapa enkla drivrutiner/kärnmoduler i Windows och Linux 
 • förklara grundläggande metoder för I/O
 • kunna konfigurera och installera en Linux kärna
 • kunna felsöka och applikationer med avseende på prestanda problem, säkerhetsproblem och felaktigheter i Linux och Windows 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen innehåller föreläsningar och laborationer.

Behörighet

Förkunskap

 • Grundläggande programmering i C och assembler.  
 • Digitalteknik 
 • Datorteknik. 
 • Goda programmeringskunskaper i högnivåspråk 
 • God datorvana i Unix/Linux samt Windows.

Litteratur

Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum.
Third edition Prentice-Hall, Inc.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laborationskursen genomförs i grupper om en eller två personer. Laborationerna redovisas muntligt. Samtliga laborationer skall redovisas under det läsår då kursen påbörjas. LAB1 ger betygen A-F beroende på antalet dellaborationer som avklarats på godkändnivå eller högrebetygs-nivå. Kursbetyget motsvaras vägs samman av betyget i LAB1 (A-F) och  TEN1 . 

Ges av

EECS/Datavetenskap

Examinator

Johan Montelius <johanmon@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys

Påbyggnad

Planering, installation och drift av servrar och lokala/globala nätverk.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.