IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp

Parallel Computer Systems

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Se engelsk version av kursbeskrivningen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Målet är att efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • Förstå och vara kompetent i att formulera problem för parallel exekvering
 • ha kunspak i principerna för design av moderna parallella datorsystem
 • förstå hur prestandan i en parallell dator beror på:
  - den aktuella systemarkitekturen,
  - hur applikationen partioneras samt programmeringsmodellen

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Strukturerad parallell programmering med parallella mönster och moderna parallella ramverk
 • Implementering av ramverk för parallell programmering
 • Fundamental parallelldatorarkitektur och deras effekt på prestanda. Cachekoherens, implementation av synkroniseringsprimitiver, minnesmodeller m.m.
 • Heterogena parallella arkitekturer och programmeringsmodeller för heterogena system (t.ex. OpenCL/CUDA och acceleratorprogrammering)
 • Prestandamodeller och verktyg. Anlysatorer för parallell prestanda, detektorer för felaktig minnesanvändning m.m.

Kursupplägg

Kursen ges med omvänd klassrumsmetodik. Det betyder att alla föreläsningar ges på webben med tillhörande frågor som alla studenter måste gå igenom innan de diskuteras i klassrummet tillsammans med problemorienteradt lärande.

Behörighet

Kurser i programmering med trådar och/eller processes. Lämplig kurs på KTH är ID1217.

Litteratur

Bestäms en månad före kursstart och annonseras på kursens hemsida. Målet är att all kurslitteratur ska vara tillgänglig på webben antingen från publika källor eller via KTH:s bibliotek.

To be determined at course web site one month before start of the course. The aim is to have all course literature available from open or KTH Library sources.

Utrustningskrav

Access till egen dator (helst x86_64 Linux) med KTH IP-nummer.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig tentamen 4,5 hp.
Inlämningsuppgifter 3 hp.

Krav för slutbetyg

Slutförd tentamen och inlämningsuppgift

Inlämningsuppgiften kan innehålla en eller flera av följande moment:

 • Närvaro och deltagande på lektionerna
 • Hemuppgifter
 • Programmeringsuppgift med skriftlig rapport
 • Muntlig presentation
 • Kamratgranskning

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Mats Brorsson

Examinator

Mats Brorsson <matsbror@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.