Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen fokuserar på datalagring med hjälp av XML och relaterade teknologier för hantering av XML-data. Kursen täcker olika standardtekniker för konstruktion av XML, omvandling mellan relationsdata och XML-data, samt frågespråk för XML.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan IV1023 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Semistrukturerade data och XML-data (modeller, representationer, scheman).
 • Frågespråk för semistrukturerade data och XML-data.
 • Tekniker för konstruktion av XML-data och omvandling mellan relationsdata och XML-data.
 • Användningsområden för XML-data.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara, diskutera runt, samt använda olika teknologier för hantering av XML-data och generellt semistrukturerade data.
 • använda olika tekniker för konstruktion av XML-data och omvandling mellan relationsdata och XML-data.
 • använda frågespråk för XML-data och semistrukturerade data.

Kursupplägg

Föreläsningar, lektioner, laborationer, seminarier, inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kunskaper i databasmodellering och relationsdatabaser (kurs IV1351 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i databasmodellering och relationsdatabaser. (Kurs IV1351 eller motsvarande)

Utrustning

Windows-kompatibel dator

Kurslitteratur

Querying XML, Jim Melton and Stephen Buxton, Morgan Kaufmann, 2006, ISBN: 9781558607118

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För slutförd kurs krävs att både tentamen och laborationsövningar godkänns. Kursbetyget avgörs av en sammanvägning av betygen på de båda provmomenten.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Nikos Dimitrakas

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IV1023

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.