IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 hp

Design of Global Applications

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska du, utifrån en given kravspecifikation, kunna ta fram arkitektur och design för ett internetbaserat system. Arkitektur och design ska vara implementerade i kod av produktionskvalitet och följa vedertagna riktlinjer. Du ska även kunna kritiskt och systematiskt utvärdera olika förslag på arkitektur. För att uppnå dessa mål ska du efter avklarad kurs: 

 • Kunna använda viktiga designprinciper, exempelvis låg koppling, hög sammanhållning och inkapsling, på internetbaserade tillämpningar.
 • Kunna implementera ickefunktionella krav i internetbaserade tillämpningar. Detta ska ske enligt vedertagna riktlinjer.
 • Kunna hantera komplex mjukvaruutveckling enligt beprövade ingenjörsmässiga metoder, med hjälp av lämpliga verktyg.
 • Kunna skriva texter som förklarar och utvärderar både egenutvecklad arkitektur/design och publicerade artiklar om arkitektur/design. Åsikter ska grundas på vetenskapliga publikationer eller publikationer om beprövad ingenjörsmässig erfarenhet.
 • Kunna kritiskt granska medstudenters texter utifrån korrekthet, relevans och referenser till vetenskapliga publikationer eller publikationer om beprövad ingenjörsmässig erfarenhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Detta är en praktisk kurs, med fokus på att implementera en bra arkitektur i kod. Kursen behandlar vanliga ickefunktionella krav och deras lösning i internetbaserade system. Kursdeltagarna ska dels förstå för- och nackdelar med lösningarna, dels kunna implementera dem i kod. 

Exempel på områden som behandlas: 

 • flexibel och robust design
 • säkerhet
 • transaktioner
 • OR-mappning
 • prestanda
 • internationalisering
 • felhantering
 • arbetsmetoder och verktyg.

Kursen ger inte en heltäckande bild av arkitekturer för många olika typer av tillämpningar. I stället presenteras möjliga arkitekturer för system baserade på affärslogik och data, framför allt med webbaserat användargränssnitt. 

Behörighet

 • ID1018 Programmering I, 7,5 hp, eller motsvarande.
 • IV1350 Objektorienterad design, 7,5 hp, eller motsvarande.

Litteratur

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Lindbäck, Leif

Examinator

Leif Lindbäck <leifl@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.